Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta »

UCHWAŁA nr 6
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów
z dnia 8 marca 2020 r.
w sprawie oświadczeń składanych w trybie art. 88 a § 1 u.s.p.

W pełni akceptujemy i popieramy stanowisko stowarzyszeń sędziowskich IUSTITIA i THEMIS w sprawie odmowy składania oświadczeń przez sędziów dotyczących ich przynależności do zrzeszeń.
Podkreślamy, że art. 88 a § 1 u.s.p., tak daleko wkraczający w prywatną sferę sędziów jest niezgodny z Konstytucją RP, w tym art. 51 ust. 2, ograniczającym prawo władz do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym, jak również z Europejską Konwencją Praw Człowieka, statuującą w art. 8 ust. 1 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Nie ma żadnych podstaw do tego, by uznać za niezbędne ujawnienie takich danych, jak przynależność sędziego do stowarzyszenia Amazonek, stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Autyzmem czy stowarzyszenia prowadzącego szkołę niepubliczną.
Zwracamy się do sędziów o składanie oświadczeń o odmowie złożenia oświadczenia. Będzie to wyraz solidarności z tymi, którzy musieliby ujawnić dane wrażliwe. Jednocześnie będzie to akt odmowy podporządkowania się niekonstytucyjnemu przepisowi.
Apelujemy także do sędziów, którzy nie należą do jakichkolwiek zrzeszeń, o złożenie takiego oświadczenia o odmowie podania informacji o przynależności. Będzie to akt solidarności w ramach środowiska sędziowskiego.
forumfws.eu
Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski »

UCHWAŁA nr 7
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie udziału sędziów w komisjach wyborczych


Żyjemy w czasie wyjątkowym.
Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi. Konsekwencją ogłoszenia stanu nadzwyczajnego jest niemożność przeprowadzenia wyborów w czasie jego trwania i ciągu 90 dni po jego zakończeniu.
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa.
Tu nie chodzi o podstawy prawne. Tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich, o bezpieczeństwo milionów Polaków.
W tej szczególnej sytuacji zwracamy się do wszystkich sędziów o powstrzymanie się od udziału w procedurach wyborczych, zaś do sędziów wybranych do okręgowych komisji wyborczych – o rezygnację z ich prac.
W naszym głębokim przekonaniu nie da się pogodzić przysięgi sędziowskiej z brakiem dbałości o dobro współobywateli. W chwili obecnej nie da się też przeprowadzić wyborów z poszanowaniem zasad równości i powszechności. Udział w takich komisjach byłby legitymizowaniem naruszenia prawa.
Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta »

UCHWAŁA nr 6/20
Forum Współpracy Sędziów
z dnia 29.03.2020 roku
w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi.
My, przedstawiciele sędziów w Forum Współpracy Sędziów stwierdzamy, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa.
Konsekwencją wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wolności działalności gospodarczej, wolności osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do strajku, prawa własności, wolności pracy, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawa do wypoczynku (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Konsekwencją wprowadzenia takiego stanu jest też możliwość wyrównywania obywatelom strat majątkowych wynikających z zastosowanych ograniczeń.
Jeśli zważy się na skalę i zakres ograniczeń praw i wolności obywatelskich już wprowadzonych to nie może być wątpliwości, iż mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej.
Sprzeciwiamy się wprowadzaniu ograniczeń praw konstytucyjnych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, przewidzianego dla takich działań. Jednocześnie rozumiemy potrzebę wprowadzenia takich ograniczeń dla zabezpieczenia życia i zdrowia milionów Polaków.
Dlatego domagamy się od Rady Ministrów dostosowania stanu prawnego do faktycznej sytuacji zaistniałej w naszym państwie i niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w zgodzie z przepisami Konstytucji RP i ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
forumfws.eu
Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski »

Uchwała nr 2/20 Zespołu Interwencyjnego FWS z 23 lipca 2020 roku.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wyraża stanowczą krytykę i sprzeciw wobec ostatnich działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika. W swoim komunikacie Rzecznik poinformował o przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych 14 sędziom sądów powszechnych, którzy w jego mniemaniu dopuścili się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa - poprzez zatajenie w pisemnych oświadczeniach przynależności do zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów oraz do jego organu o nazwie Stałe Prezydium.

Przypominamy, że Forum powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym, a FWS jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS ma charakter stałej konferencji, opartej o zasadę dobrowolności udziału. Podstawowym zadaniem FWS jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych sprawach dla sądownictwa. Forum nie przybrało żadnej formy organizacyjnej, nie jest więc również zrzeszeniem, albowiem polskie prawo nie zna takiej formy organizacyjnej. FWS powstało jako głos sędziów, podniesiony w reakcji na drastyczne ograniczenie samorządności i zawłaszczenie Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków.

Nie mamy wątpliwości, że jedynym celem działań Zastępcy Rzecznika jest wywołanie efektu mrożącego w wymiarze sprawiedliwości poprzez szykanowanie tych sędziów, którzy mając nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierać publicznie głos w sprawach dla nich najistotniejszych, odważnie to czynią. Oczekiwanie, że sędziowie będą ujawniali publicznie wszelkie aspekty swojej działalności intelektualnej i to pod groźbą sankcji dyscyplinarnej jest niczym nieuprawnioną ingerencją w prywatne życie tych osób. Rzecznik powołując się na art. 88a § 1 usp, drastycznie nadużywa prawa oczekując, że w ramach obowiązków wynikających z tego przepisu sędziowie będą publicznie składali pisemne oświadczenia odnoszące się do tego z kim, o czym i w jakiej formie dyskutują i wymieniają poglądy.

Solidaryzując się z sędziami, których dotknęły działania Rzecznika, a jednocześnie dostrzegając jego niekonsekwencję i niestaranność poczynionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających ustaleń, przez zaniechanie zapoznania się z wszelkimi aspektami działań FWS – Zespół Interwencyjny FWS jednogłośnie postanowił wyrazić swój sprzeciw.

SSR Małgorzata Brzózka-Chamala – Sąd Rejonowy w Częstochowie

SSR Dominik Czeszkiewicz – Sąd Rejonowy w Suwałkach

SSR Katarzyna Kałwak – Sąd Rejonowy w Oleśnie

SSR Ewa Kurasz – Sąd Rejonowy w Bartoszycach

SSR Magdalena Modrzyńska – Sąd Rejonowy w Elblągu

SSR Michał Olszewski – Sąd Rejonowy w Kościanie

SSR Radosław Ślęzak – Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

SSR Marek Wójcik – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski »

Uchwała numer 11/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 sierpnia 2020 r.

W związku z pismem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika do Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych i Okręgowych z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz wszczęciem przeciwko niektórym sędziom z okręgu piotrkowskiego postępowań dyscyplinarnych dotyczących podpisania apelu z dnia 28 kwietnia 2020 r. skierowanego do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że:

- zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych nie jest służbowym przełożonym zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych oraz okręgowych i nie jest uprawniony do wydawania im poleceń, instrukcji lub żądania wyjaśnień w ramach pozostających w ich kompetencji postępowań dyscyplinarnych;

- sędziowie – sygnatariusze wymienionego na wstępie pisma – nie zrealizowali znamion deliktu dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 3 Pusp, abstrahując od zgodności ustanawiającej ten delikt ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. z Konstytucją RP i obowiązującymi w Polsce normami prawa międzynarodowego, gdyż przepis ten należy rozumieć jako dotyczący działań pozostających w sferze obowiązków i uprawnień służbowych sędziego, a nie formułowania opinii, wyrażania ocen, czy podpisywania apeli w ramach dyskursu publicznego, zgodnie z prawem każdego obywatela do swobody wypowiedzi, gwarantowanym m.in. w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP i art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przekonuje o tym także wola ustawodawcy wyrażona w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. (str. 40, druk sejmowy nr 69 Sejmu RP IX kadencji), gdzie wyraźnie wskazano, że chodzi o działania podejmowane „przy wykonywaniu zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości”, co zresztą uzasadniać miało penalizację tego deliktu tylko najsurowszymi karami dyscyplinarnymi;

- sędziowie poprzez podpisanie rzeczonego listu nie mogli też popełnić żadnego innego przewinienia dyscyplinarnego spośród określonych w art. 107 § 1 Pusp, ponieważ wystosowali apel do powołanej m.in. do monitorowania wyborów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której państwem członkowskim jest Rzeczpospolita Polska, przy czym kierowali się troską o poszanowanie pełni praw wyborczych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich obywateli Rzeczpospolitej w trakcie rozwijającej się pandemii - w związku z wyborami, które miały się odbyć 10 maja br. w całości korespondencyjnie. Dali w ten sposób wyraz wierności rocie ślubowania sędziowskiego nakazującego im stanie na straży prawa, a ich działanie nie świadczyło w jakimkolwiek racjonalnie uchwytnym stopniu o naruszeniu zasad niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i nie uchybiało godności ich urzędu.

Dlatego apelujemy o nieprzekraczanie uprawnień przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz należytą rozwagę zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i okręgowych przy wykonywaniu czynności z zakresu postępowania dyscyplinarnego.
Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski »

Uchwała numer 12/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 października 2020 r.
Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów - w świetle planowanego na 6 października 2020 roku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta RP od adwokata Tomasza Kosakowskiego, ubiegającego się o stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie - stwierdza, że w związku z opublikowaniem przez portal OKO.press informacji dotyczących udzielenia przez kandydata poparcia dla rządzącej większości parlamentarnej poprzez dokonanie wpłaty na fundusz wyborczy w kwocie 12.500 PLN w czasie trwania konkursu na urząd sędziego z jego udziałem, rodzą się istotne wątpliwości co do spełnienia przez kandydata wymogu apolityczności, a także nieskazitelności charakteru, jako cech niezbędnych do bycia sędzią.

Jednocześnie Stałe Prezydium FWS stwierdza, że w obecnym stanie prawnym uniknięcie dalszej kompromitacji procesu nominacji sędziów, w tym jednostkowym przypadku zapewnić może wyłącznie wycofanie z Kancelarii Prezydenta wniosku o powołanie kandydatury Tomasza Kosakowskiego na urząd sędziego sądu powszechnego.
Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski »

Uchwała numer 13/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 14 października 2020 r.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań o charakterze politycznym i represyjnym w stosunku do Pani Sędzi Beaty Morawiec i całego środowiska sędziowskiego.

W dniu 12 października 2020 r., w ramach funkcjonowania tzw. „Izby Dyscyplinarnej”, zasiadający w niej Adam Tomczyński oznajmił, że uchyla immunitet Sędzi Beacie Morawiec, jednej z twarzy walki o niezależne sądownictwo. Sędzi, która odważyła się wytoczyć proces Ministrowi Sprawiedliwości. Oznajmił jednocześnie, że zawiesza Beatę Morawiec w czynnościach sędziowskich na czas nieokreślony i obniża jej wynagrodzenie o 50 %.

Oświadczenie to zostało wygłoszone:

- pomimo obowiązującego postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. nakazującego Polsce zawieszenie działalności tej Izby w sprawach dyscyplinarnych sędziów;

- pomimo obowiązującej zasady prawnej — uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej. Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. przesądzającej, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia cech niezawisłego sądu w rozumieniu prawa europejskiego i polskiej Konstytucji.

Tym samym jest ono pozbawione podstaw prawnych i nie może wywołać żadnych skutków, w szczególności w postaci odsunięcia Pani Sędzi Beaty Morawiec od czynności orzeczniczych, obniżenia uposażenia oraz prowadzenia czynności procesowych z założeniem uchylenia gwarantowanej przez art. 181 Konstytucji RP ochrony urzędu sędziego.

Nie ma naszej zgody na naruszanie zasad państwa prawa i bezprawne działania.

Jednocześnie przekazujemy wyrazy najwyższego uznania i wsparcia dla Pani Sędzi Beaty Morawiec.
Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski »

Uchwała wspólna Stałego Prezydium oraz Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 18 listopada 2020 r.

Stałe Prezydium oraz Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, zgodnie i stanowczo sprzeciwiają się praktykom podejmowanym przez osoby działające w ramach Izby Dyscyplinarnej funkcjonującej w budynku Sądu Najwyższego.
Po raz kolejny, wbrew postanowieniu zabezpieczającemu wydanemu 8 kwietnia 2020 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19, a także wbrew obowiązującej zasadzie prawnej, zawartej w uchwale składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. przesądzającej, że Izba ta nie spełnia cech niezawisłego sądu w rozumieniu prawa europejskiego i polskiej Konstytucji – członkowie tego zespołu podjęli decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei.
Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny FWS pozostają więc w głębokim przekonaniu, że każdy niezależny sąd w świetle przywołanego powyżej postanowienia TSUE prawidłowo oceni, czy ta dzisiejsza decyzja pozwala na prowadzenie postępowania karnego z udziałem sędziego Igora Tulei, który korzysta nadal z konstytucyjnej ochrony, jaką daje mu immunitet sędziowski. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest bowiem sądem w rozumieniu art. 80 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 173 i 175 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć o tym, że środowiska sędziowskie wspólnie powołały w ramach Fundacji Dom Sędziego Seniora - Fundusz Pomocy, z którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przewidując, że władza polityczna może podejmować dalsze podobne działania w ramach stworzonej Izby Dyscyplinarnej apelujemy o wsparcie tej inicjatywy dokonując najdrobniejszych nawet wpłat na konto: 20 1090 1346 0000 0001 4426 7265.
Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta »

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie pilnej potrzeby udzielenia pomocy afgańskim sędziom i prokuratorom

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów w Polsce przyłącza się do Apelu sędziów rumuńskich w sprawie sędziów i prokuratorów w Afganistanie.
Sędziowie polscy okazują pełną solidarność i bezwarunkowe wsparcie naszym kolegom i koleżankom, sędziom i prokuratorom z Afganistanu, którzy są celem obecnego reżimu politycznego w tym państwie.
W ciągu ostatnich 10 lat dziesiątki sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości zostało zabitych i rannych. Również podczas poprzednich rządów reżimu talibów doszło do czystki w sądownictwie z powodów politycznych i religijnych.
W krótkim wywiadzie udzielonym dla rumuńskiego Forum Sędziów afgańska sędzia Tayeba Parsa (Sąd Apelacyjny w Kabulu) wyraziła poważne obawy, że po upadku rządu afgańscy sędziowie (a zwłaszcza kobiety sędziowie) zostaną zabici bez żadnych dalszych procesów w celu ustalenia ich winy, ponieważ są już poszukiwani w swoich domach.
W obliczu tak niewyobrażalnej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może pozostać obojętna.
Oprócz międzynarodowych nacisków na nowo ustanowiony reżim, aby przestrzegał praw człowieka, konieczne jest natychmiastowe otwarcie wszystkich form pomocy humanitarnej, która jest absolutnie niezbędna dla dotkniętych tym problemem ludzi.
W tym celu wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych do przyznania humanitarnych wiz wszystkim afgańskim sędziom i prokuratorom, których życie jest zagrożone oraz ich najbliższym.
Jednocześnie sędziowie polscy deklarują wszelką pomoc na terytorium RP w celu zapewnienia tym osobom godnych warunków pobytu.
forumfws.eu
ODPOWIEDZ