Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1169
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 09 lip 2019, 08:46

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019 r.

W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej informacjami dotyczącymi nieformalnych spotkań towarzyskich, jakie cyklicznie odbywają lider największego ugrupowania parlamentarnego, Prezes Rady Ministrów oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Stałe Prezydium FWS pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji R.P. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Ponieważ do tej pory nie został opublikowany uchwalony prawdopodobnie w 2017 r. Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w odniesieniu do spotkań towarzyskich sędziów TK z prominentnymi politykami można odwołać się do § 3a Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, w którym jasno i dobitnie wskazano, że „sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego”.
Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów uważa więc za absolutnie niedopuszczalne inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami mającymi istotny wpływ na działalność władzy wykonawczej lub ustawodawczej przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przez osobę pełniącą funkcję jej Prezesa. Istnienie takich nieformalnych kontaktów wywołuje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danego sędziego, podważa autorytet Trybunału oraz jego zdolność do wypełniania przypisanej mu konstytucyjnej roli.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1169
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 14 lip 2019, 00:00

Resolution of the Permanent Presidium of the Forum of Judges' Cooperation (FJC) 08/07/2019

Regarding the latest information about informal social events that are regularly held by the leader of the parliamentary majority, the Prime Minister and the President of the Constitutional Tribunal, which have appeared in the public sphere, the Permanent Presidium of the FJC reminds that according to art. 195 § 3 of the Constitution of the Republic of Poland judges of the Constitutional Tribunal may not belong to a political party, a trade union or perform public activities incompatible with the principles of independence of courts and independence of judges.
Due to the fact that the Code of Ethics of the Judges of the Constitutional Tribunal (which was probably adopted in 2017) has not been published yet while referring to relation informal and social meetings of judges of the Constitutional Tribunal with prominent politicians, § 3a of the Code of Professional Ethics of Judges should be considered. In this regulation it is clearly and emphatically indicated that "a judge should avoid all kinds of personal contacts and economic relationships with natural persons, legal persons and other entities, and avoid taking actions in the private, professional and public spheres that could create a conflict of interest and thus negatively affect the perception of the judge as a person impartial and undermine confidence in the office of the judge.
"The Permanent Presidium of the Forum of Judges' Cooperation therefore considers it absolutely unacceptable to initiate and maintain social contacts with politicians who have a significant influence on the executive or legislative branch by any judge of the Constitutional Tribunal, and in particular by the person acting as its President. The existence of such informal contacts raises reasonable doubts as to the impartiality of a such judge, undermines the authority of the Tribunal and its ability to fulfil the constitutional role assigned to it.


https://www.iustitia.pl/en/activity/inf ... 08-07-2019

Bartłomiej Starosta
Posty: 1169
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 02 sie 2019, 07:18

Uchwała Nr 3/19 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 31 lipca 2019 r.

Protest

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych protestuje przeciwko nierespektowaniu i niewykonywaniu przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 484/18 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK akt 4282/18, z których wynika obowiązek Szefa Kancelarii Sejmu udostępnienia wykazów sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

W obu wyrokach Sądy prawomocnie przesądziły, że ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na ochronę danych osobowych oraz na prywatność osoby fizycznej w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych. Tym samym „udostępnienie wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pełnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien podlegać udostęp-nieniu”. Obowiązku wykonania prawomocnego wyroku sądowego, który z mocy prawa wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe (art. 170 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), nie może uchylić jakakolwiek decyzja lub postanowienie organu administracji, w tym także Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W demokratycznym państwie prawnym nie może być zgody ani milczącej akceptacji dla łamania obowiązującego porządku prawnego, tym bardziej, gdy chodzi o organ władzy państwowej, jakim jest Kancelaria Sejmu, na którym spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądowych prowadzi w konsekwencji do anarchizacji życia publicznego i podważa jeden z fundamentów konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, który opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1169
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 25 sie 2019, 22:31

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej kampanii szkalowania sędziów przez osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości

Działając w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przypominając okoliczności, w jakich w kwietniu 2017 roku powołano do życia FWS jako platformę współpracy sędziów, mającą być reprezentacją wszystkich sędziów w obliczu zagrożenia zlikwidowaniem samorządu sędziowskiego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, po dwóch latach funkcjonowania zmian, stwierdzając, że obawy te okazały się słuszne, Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny FWS wyraża największy niepokój i sprzeciw, w obliczu ostatnich publikacji medialnych, z których wynika, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości działała nadzorowana przez wysokiego urzędnika państwowego w osobie wiceministra sprawiedliwości grupa osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, która podjęła szeroko zorganizowaną, długofalową akcję szkalowania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania ich dóbr osobistych, nękania, wykorzystując do tego dane osobowe sędziów oraz dokumenty urzędowe.
Oczekujemy, że osoby, których publikacje te dotyczą, w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości ustąpią nie tylko z zajmowanych funkcji, ale i z urzędu. Uważamy, iż w razie potwierdzenia tych zarzutów, niezależnie od odpowiedzialności karnej, zachowania takie godzą w urząd sędziego i pozbawiają takie osoby przymiotu nieskazitelnego charakteru, a tym samym legitymacji do dalszego wykonywania urzędu.
Domagamy się przeprowadzenia natychmiastowego i rzetelnego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec tych osób, wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder. Domagamy się, by czynności te zostały powierzone niezależnym od Ministra Sprawiedliwości rzecznikom dyscyplinarnym.
Domagamy się natychmiastowego zawieszenia tych osób w wykonywaniu funkcji orzeczniczych, gdyż osoby, na których ciążą takie zarzuty, nie powinny sprawować wymiaru sprawiedliwości i zajmować się sprawami obywateli.
Apelujemy również do Zgromadzeń i Zebrań Sędziów, by zajęły stanowisko w tej jakże ważnej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości kwestii. Żaden sędzia bowiem nie powinien pozostać obojętny na to, co się wydarzyło. Sędziowie powinni jednym głosem wyrazić swój sprzeciw wobec takich postaw, nadużywania i wykorzystania urzędu sędziowskiego do realizacji nie tylko prywatnych interesów i osiągania korzyści, ale i godzących w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
W stanie sędziowskim dla takich osób nie powinno być miejsca.
Wymiar sprawiedliwości został już dotkliwie osłabiony przez krzywdzącą kampanię billboardową z 2018 roku, liczne szkalujące wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej, a także ustawodawczej. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że wymiar sprawiedliwości osłabiany był również od wewnątrz przez zorganizowaną akcję szkalującą dobre imię indywidualnych sędziów, a także naruszającą ich prywatność.
Przyłączamy się do apelu Zarządu Stowarzyszenia Iustitia z dnia 21 sierpnia 2019 roku oraz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 22 sierpnia 2019 roku i do zawartych tam postulatów.
Jednocześnie zauważamy stanowisko zajęte w dniu 22 sierpnia 2019 roku przez prezydium organu wykonującego kompetencje KRS, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby objęte przywołanymi publikacjami medialnymi.
Zajęcie przez ten organ stanowiska co do rezygnacji z ubiegania się o urząd sędziego SN czy z mandatu członka KRS uważamy nie tylko za spóźnione, ale i niepełne - w sytuacji, gdy o awans do sądów wyższego stopnia ubiegają się i ubiegali również inni członkowie tego organu, członkowie ich rodzin czy z nimi związane.
W dalszym ciągu nie zostały ujawnione listy poparcia kandydatów na członków do Krajowej Rady Sądownictwa, co powoduje wątpliwości co do prawidłowości powołania składu części sędziowskiej KRS nie tylko natury konstytucyjnej, ale i formalnej.
Domagamy się, by organ pełniący funkcje KRS powstrzymał się od dalszych czynności, w szczególności wstrzymał procedury nominacyjne do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, w tym co do tego, czy w ramach działalności grupy KASTA na komunikatorze WhatsApp ustalane były także kwestie awansów do sądów, w tym Sądu Najwyższego, a także do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądów co do statusu organu pełniącego funkcje KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do którego w najbliższym czasie planowano rozpocząć konkurs.

ODPOWIEDZ