Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 20 paź 2018, 20:57

Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych
z dnia 19 października 2018 r.

W związku z rozszerzeniem skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sprzeciwiamy się instrumentalnemu traktowaniu prawa w celu uniemożliwienia polskim sądom kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sądy polskie są sądami unijnymi z woli Narodu (Suwerena), który zgodnie z art. 90 ust. 1 i 3 Konstytucji wyraził zgodę na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza obowiązek stosowania (w ramach polskiego porządku prawnego) umów międzynarodowych i prawa unijnego z pierwszeństwem przed ustawami (art. 91-93 Konstytucji). Również w Konstytucji nałożono na Rzeczpospolitą Polską obowiązek przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego (art. 9).
Po pierwsze, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej procedura pytań prejudycjalnych była już przedmiotem kontroli polskiego sądu konstytucyjnego, który w wyroku z 11 maja 2005 r., sygn. akt K 18/04 orzekł o zgodności z Konstytucją RP art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odpowiadającego w swojej treści obecnemu art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Po drugie, jedynym organem sądowniczym uprawnionym do udzielenia odpowiedzi na pytanie, które zawarte zostało we wniosku Prokuratora Generalnego – o sposób rozumienia art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny nie ma jakiegokolwiek prawnego umocowania do przeprowadzenia wykładni Traktatu, do czego zmierza faktycznie wniosek Prokuratora Generalnego.
Po trzecie, treść wniosku stanowi podważenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynikających z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni Traktatów. Odnośnie tego, czy „ustrój, kształt i organizacja władzy sądowniczej oraz postępowanie przed organami władzy sądowniczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej” stanowią – w przypadku polskiego ustawodawcy - stosowanie prawa Unii Europejskiej, oraz czy były przesłanki do skierowania szeregu odesłań prejudycjalnych przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne wypowie się TSUE w wyrokach rozpoznających te pytania. Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Unia opiera się na wartościach – takich jak państwo prawne, które są wspólne państwom członkowskim, w społeczeństwie opartym między innymi na sprawiedliwości. Wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi oraz w szczególności między ich sądami opiera się na zasadniczym założeniu, zgodnie z którym państwa członkowskie podzielają szereg wspólnych wartości, na których opiera się Unia, a sprecyzowanych w art. 2 TUE. Pytania prejudycjalne sądów polskich zmierzają właśnie do stwierdzenia, czy zasady traktatowe, do przestrzegania których Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana także w tych dziedzinach, w których kompetencje są podzielone między państwa członkowskie i Unię Europejską, nie zostały naruszone.
Treść skierowanego przez Prokuratora Generalnego do TK wniosku datowanego na 4 października 2018 r. świadczy o niezrozumieniu instytucji pytań prejudycjalnych, będących podstawowym narzędziem służącym zapewnieniu jednolitej wykładni i stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich. Podważa również zasadę prymatu prawa UE wyrażoną w art. 91 Konstytucji RP oraz dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejednokrotnie podkreślał, że sądy państw członkowskich – poprzez instytucję pytań prejudycjalnych, o których mowa w art. 267 TFUE - są odpowiedzialne za zapewnienie stosowania i przestrzegania prawa UE w państwach członkowskich, a odebranie im jakichkolwiek kompetencji w tym zakresie jest sprzeczne z podstawami i charakterem unijnego prawa (np. wyrok z 9 marca 1978 r. w sprawie - Simmenthal, 106/77; wyrok z 19 czerwca 1990 r. w sprawie Factortame i in., C-213/89).
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 22 lis 2018, 10:27

UCHWAŁA
Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20.11.2018r.

1. W związku z treścią „stanowiska z dnia 9.11.2018r.” wyrażonego przez osoby wyznaczone do pełnienia funkcji członków Krajowej Rady Sądownictwa wobec Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Stanisława Zabłockiego Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu stanowczo protestuje przeciwko uzurpacji przez ww. organ kompetencji, które nie zostały mu ustawowo udzielone. Zgodnie z treścią art.3-5 ustawy z dnia 12.05.2011r. o Krajowej Radzie Sądownictwa organ ten nie ma uprawnień do „uznawania za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym” jakichkolwiek orzeczeń lub zarządzeń wydawanych przez sądy lub upoważnionych do tego sędziów w poszczególnych postępowaniach sądowych. Jednocześnie wobec opublikowanych wypowiedzi sędziego Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto
w Poznaniu Marka Jaskulskiego odnoszących się do działań Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego pragniemy kategorycznie zaznaczyć,
że ww. nie reprezentuje sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
a jedynie wyraża swoje osobiste poglądy oraz ewentualnie stanowisko osób bądź podmiotów politycznych, które go skierowały – wbrew zapisom art.187 ust.1 Konstytucji RP z 2.04.1997r. – do organu mającego pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przypominają, że w referendum z dnia 9.11.2018r. wezwali wszystkich sędziów zasiadających w ww. organie do natychmiastowej rezygnacji. Stanowisko to w pełni podtrzymują.
2. Zebranie zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do publikacji przedmiotowej uchwały na stronie internetowej ww. sądu
a nadto do przesłania jej do wiadomości następującym podmiotom :
• I Prezesowi Sądu Najwyższego Pani prof. Małgorzacie Gersdorf
( pl. Krasińskich 2/4/6, 05-007 Warszawa ),
• Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu,
• Prezesowi Sądu Okręgowemu w Zielonej Górze,
• Prezesowi Sądu Okręgowego w Koninie,
• Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa
( ul. Rakowiecka 30 02-528 Warszawa ),
• Zarządowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
( ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa ),
• Zarządowi Stowarzyszenia Sędziów Themis ( ul. Jana Kasprowicza 20/2, 31-523 Kraków ).

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 22 lis 2018, 17:12

UCHWAŁA Nr 1
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej
z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów
sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej odmawia udziału
w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych
i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie
pytań prejudycjalnych skierowanych tam między innymi przez Sąd Najwyższy w dniu
30 sierpnia 2018 roku w sprawie III PO 7/18 oraz sądy powszechne, a które dotyczyły
wątpliwości związanych z procesem wyłaniania członków nowej Rady w 2018 roku.
Zgromadzenie (przedstawicieli) sędziów apelacji, z mocy art. 58 § 2, art. 34 pkt 1 w zw. z art. 33 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz. U z 2018 r., poz. 23 ze zm.) jest organem wyłącznie uprawnionym do opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych i stosownie do art. 58 § 4 ustawy zaopiniowanie kandydatury w sposób określony w § 2 stanowi warunek sine qua non przedstawienia kandydatur Krajowej Radzie Sądownictwa do dalszej procedury awansowej.
Oznacza to też, że z woli ustawodawcy opinia środowiska sędziowskiego jest warunkiem
niezbędnym dalszego biegu procedury awansowej sędziego i przedstawienia Krajowej RadzieSądownictwa kandydatur do objęcia urzędu sędziego wyższego rzędu.
Zgromadzenie już w uchwale Nr 2 z dnia 1 marca 2018 roku wyraziło swoje
stanowisko w przedmiocie dokonania wyboru członków organu pełniącego funkcję Krajowej
Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3), jako
sprzecznego z normą art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym organpełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jako organ wadliwie obsadzony, nie posiada zdolności do wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw ustrojowych, w tym wypowiadania się w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych.
Mimo tego jednoznacznego stanowiska, podczas terminów Zgromadzeń zwołanych
we wrześniu br. dokonaliśmy opiniowania szeregu kandydatów do objęcia urzędu w sądach apelacji gdańskiej, co miało być wyrazem dobrej woli względem władzy ustawodawczej i wykonawczej, które w każdym czasie mogą i powinny dostosować przepisy o KRS do wymogów konstytucyjnych. Z drugiej strony działaliśmy w przekonaniu, że sędziowie wybrani w wadliwej procedurze prawnej do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa zachowają niezależność od przedstawicieli pozostałych władz i w swych decyzjach w każdej materii będą się kierowali dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz poszanowaniem reguł demokratycznego państwa prawnego. O ile nie zmieniłoby to niczego co do oceny wadliwości procedury, o tyle dałoby asumpt do uznania dobrej woli osób powołanych do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, a w przyszłości – po przywróceniu wymogów konstytucyjnych – również do akceptacji wyników tych czynności w procedurze zgodnej z wymogami konstytucyjnymi.
W materii prawnej niestety nic się nie zmieniło. Zachowanie natomiast sędziów,
którzy z politycznego nadania zostali powołani przez Sejm RP do organu pełniącego funkcję
Krajowej Rady Sądownictwa, obserwowane w publicznej transmisji podczas posiedzeń
w dniach 20, 21 i 22 listopada 2018 roku wskazuje na całkowite lekceważenie wyników
procedury opiniowania kandydatów w sądach powszechnych.
W konsekwencji członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji
Gdańskiej uważają, że jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego byłby dalszym legitymizowaniem
czynności zmierzających do zdeprecjonowania, a nawet upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.
Instrumentalne wykorzystanie sędziów w takich działaniach nie może spotkać się z żadnym przyzwoleniem.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 27 lis 2018, 21:23

UCHWAŁA
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO WE WŁOCŁAWKU
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego we Włocławku w pełni podziela treść dziewięciu Uchwał Zgromadzenia Sędziów Apelacji Krakowskiej z dnia 12 października 2018r. oraz Uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.
Zebranie Sędziów wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań organów dyscyplinarnych sądów powszechnych, których tryb powołania i obsada osobowa wskazywać może na ich skrajne upolitycznienie. Działania podjęte wobec sędziów Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego, Igora Tuleyi, Ewy Maciejewskiej, Olimpii Barańskiej-Małuszek, Sławomira Jęksy i Dominika Czeszkiewicza były niedopuszczalną reakcją na wypełnianie przez wymienionych sędziów ich konstytucyjnej roli tj. wydawaniu orzeczeń bądź zwracanie się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a także ich udziału w prawnej edukacji społeczeństwa i występowania w debacie publicznej w obronie zagrożonej niezależności sądownictwa.
Do działań represyjnych wobec sędziów włączają się organy ścigania , które w związku z wydanymi orzeczeniami prowadzą postępowania karne wobec sędziów Wojciecha Łączewskiego i Agnieszki Pilarczyk a także sędziów funkcyjnych.
Podkreślamy z całą mocą, że Sędzia, nie może brać udziału w postępowaniu wyjaśniającym w żadnej innej roli procesowej niż wyznaczona przez przepis art. 114 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w korelacji z odpowiednimi przepisami prawa karnego procesowego, a jedyną formą jego udziału w postępowaniu wyjaśniającym jest złożenie przez niego oświadczenia na piśmie lub ustnie. W szczególności niedopuszczalne jest przesłuchanie sędziego w roli świadka, a tym bardziej obwinionego.
Działania powyższe, oraz zmiany legislacyjne – często obarczone błędami proceduralnymi , mają na celu zastraszenie sędziów a w konsekwencji zniesienie niezależności sądownictwa i skłócenie środowiska sędziowskiego. Towarzyszy temu skomasowany i brutalny atak personalny zarówno na poszczególnych sędziów jak i całą władzę sądowniczą co z kolei ma na celu wytworzenie w społeczeństwie mylnego przekonania o funkcji i pozycji sędziów jako tzw. ,,kliki”.
Zebranie sędziów Sądu Rejonowego we Włocławku z zatroskaniem przyjmuje ocenę stanu niezależności sądownictwa w Polsce wyrażoną przez sędziów i określoną w raporcie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 10 października 2018r. z której wynika, że sędziowie poddawani są nie tylko szykanom ale również naciskom politycznym.
Zebranie pragnie podziękować szerokim masom społeczeństwa i opinii publicznej, które nie uległy tworzonej przez pozostałe (równoważne) władze jednoznacznie negatywnej i niesprawiedliwej w swej wymowie ocenie środowiska sędziowskiego i pracy sędziów zarówno na niwie orzeczniczej, propagowania standardów demokratycznych wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Traktacie o Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2004r. Sędziowie stali i stoją na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniają sumiennie, sprawiedliwość wymierzają zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia a w postępowaniu kierują się zasadami godności i uczciwości.
Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku , Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Rejonowych Okręgu Włocławskiego a także upoważniamy członków Zebrania do upublicznienia treści uchwały a delegatkę Forum Współpracy Sędziów do przesłania jej treści Zarządowi SSP Iustitia.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 27 lis 2018, 21:28

Uchwała Zebrania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Wyrażamy solidarność z sędziami, których dotknęły negatywne
konsekwencje ich działań w sferze orzeczniczej lub przestrzeni
publicznej, podejmowanych w celu ochrony podstaw praworządności lub
edukacji prawnej.
Nasz głęboki sprzeciw budzą działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów
Sądów Powszechnych i jego Zastępców wymierzone w sędziów uczestniczących
w dyskursie publicznym dotyczącym fundamentów państwa prawa.
Podzielamy pogląd, że sędziowie mają obowiązek wskazywania zagrożeń dla
niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a ich aktywność w tym
zakresie nie może być traktowana jak działalność polityczna.
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 10 gru 2018, 10:54

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego na obszarze apelacji białostockiej

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej popiera stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażone w uchwale z dnia 22 listopada 2018 roku i wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu. Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej przychyla się do stanowiska innych samorządów sędziowskich w Polsce, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych oraz organizacji pozarządowych, iż działania władzy ustawodawczej i wykonawczej w tym zakresie godzą w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości, a wybór sędziów do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa budzi zastrzeżenia co do zgodności z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wątpliwości są tym bardziej uzasadnione, że podniosła je sama Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie we wniosku skierowanym ostatnio do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe działania wymienionego organu wskazują nadto, iż nie działa on niezależnie od przedstawicieli pozostałych władz i nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, łamiąc art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec przebiegu procedury opiniowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, w szczególności Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sądów apelacji rzeszowskiej. Organ ten w sposób jaskrawy lekceważy opinie merytoryczne o kandydatach, pomija ich dorobek orzeczniczy i wyniki statystyczne. Obecna Krajowa Rada Sądownictwa, podejmując uchwały w sprawie kandydatów, pomija opinie wyrażone przez wizytatorów, kolegia i zgromadzenia przedstawicieli sędziów, a swoje stanowisko uzasadnia lakonicznie lub w ogóle go nie uzasadnia. Taki sposób procedowania rodzi poważne obawy, że w istocie wybór kandydatów następuje według kryteriów pozamerytorycznych i w oderwaniu od opinii o dotychczasowej ich pracy. W tych warunkach wydawanie opinii Zgromadzenia o kandydatach nie zapewni realizacji celu, jakim jest objęcie urzędów sędziowskich w sądach okręgowych i apelacyjnym przez najlepszych kandydatów przedstawionych przez właściwie umocowany organ w procedurze niestwarzającej ryzyka naruszenia prawa obywateli do rzetelnego procesu i znaczącego obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 10 gru 2018, 10:57

Uchwała Nr 1
Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 grudnia 2018r.


Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych. Funkcjonowanie sądów i wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej byłoby niemożliwe bez pracowników sekretariatów, asystentów, pracowników pionów administracyjnych i technicznych.
Ich codzienna praca i zaangażowanie nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. W naszym wspólnym interesie jest, aby pracownicy sądów powszechnych, po latach zamrożenia ich płac, doczekali się realnych działań w kierunku zapewnienia godnych wynagrodzeń.
Za niezbędne uważamy także wypracowanie takiego modelu wynagradzania pracowników sądów, by na przyszłość zapewniał on stały wzrost płac.
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa tego sądu do zamieszczenia niniejszej uchwały na stronie internetowej sądu oraz przekazania jej Ministrowi Sprawiedliwości i Forum Współpracy Sędziów.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 18 gru 2018, 09:41

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie popiera stanowiska wyrażane w uchwałach Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów
i odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu częstochowskiego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu a nadto czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów narusza fundamentalne zasady Konstytucji RP, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.
Zgromadzenie stwierdza, że udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu
w sądach rejonowych okręgu częstochowskiego byłby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości i stwarzałby pozór, że procedura opiniowania kandydatów przez środowisko sędziowskie ma jakiekolwiek znaczenia dla decyzji podejmowanych przez nominatów partyjnych i wyłaniania przez nich kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego.
Dotychczasowe działania nowej Krajowej Rady Sądownictwa, obserwowane podczas publicznych transmisji posiedzeń Rady, których przedmiotem było opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego, wskazują w niektórych przypadkach na całkowite lekceważenie nie tylko wyników procedury opiniowania kandydatów przez Zebrania i Zgromadzenia, ale także osiągnięć zawodowych kandydatów i poziomu ich przygotowania zawodowego.
W tych warunkach wydawanie opinii Zgromadzenia o kandydatach nie zapewni realizacji celu, jakim jest objęcie urzędów sędziowskich w sądach okręgu częstochowskiego przez najlepszych kandydatów, co zmusza członków Zgromadzenia do odroczenia opiniowania kandydatów.


Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie poparcia postulatów płacowych urzędników i innych pracowników sądów powszechnych

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu w pełni popiera postulaty płacowe pracowników sądów, w tym okręgu częstochowskiego. Sędziowie czują się uprawnieni do stwierdzenia, że codzienna, ciężka praca i zaangażowanie urzędników, która zazwyczaj nie jest dostrzegana przez uczestników postępowań sądowych, zdecydowanie wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także – co najważniejsze – kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie.

Zgromadzenie Ogólne apeluje do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie i warunki pracy pracowników sądownictwa, w tym dostosowanie ich do realiów rynkowych, a zwłaszcza poziomu przygotowania fachowego urzędników sadowych.

Zgromadzenie Ogólne sprzeciwia się działaniom prowadzącym do różnicowania w skali kraju poziomu wynagrodzeń urzędników sądowych. Rozumiejąc trudności, z jakimi mierzą się duże aglomeracje miejskie w pozyskaniu i zachowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej, nie możemy akceptować różnego traktowania urzędników wykonujących wszak tę samą pracę w poszczególnych sądach.

Sędziowie okręgu częstochowskiego wyrażają najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich urzędników i pracowników sądów okręgu częstochowskiego, za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, bez której żaden z nas nie byłby w stanie pełnić swojej służby.

Apelujemy do kierownictwa sądów okręgu częstochowskiego o wsparcie słusznych postulatów i działań pracowników sądów.


UCHWAŁA nr 3
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO
W CZĘSTOCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie przyłącza się do stanowisk organów samorządów sędziowskich, zawartych w licznych uchwałach podjętych dotychczas przez Zgromadzenia Przedstawicieli, Zgromadzenia Ogólne i Zebrania Sędziów Sądów Powszechnych, a także stowarzyszenia sędziowskie, samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe, wyrażających dezaprobatę dla działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, podważających zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
Uważamy za niedopuszczalne wypowiedzi przedstawicieli tych władz, których celem jest zastraszanie i szykanowanie sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami oraz działaniami podejmowanymi przez sędziów na rzecz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Styl i język niektórych wypowiedzi przedstawicieli tych władz nie licuje z godnością piastowanego przez te osoby urzędu i jest obcy kulturze publicznych wystąpień ukształtowanej w demokratycznych państwach prawa.
Nie można pod pozorem reformy wymiaru sprawiedliwości, używając przy tym w sposób instrumentalny populistycznych argumentów i języka propagandy, dokonywać zmian w obowiązujących regulacjach, których celem z pewnością nie jest usprawnienie pracy sądów lecz zwykła wymiana kadr i podporządkowanie sobie władzy sądowniczej.
Jako sędziowie polscy jesteśmy zarazem sędziami unijnymi i w codziennej działalności orzeczniczej mamy obowiązek stosowania zarówno krajowych źródeł prawa jak i podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej.
Z tego też względu kategorycznie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do zwalczania krytyki zmian wprowadzanych w polskim sądownictwie i organach mających stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Próby wszczynania takich postępowań, także wobec sędziów występujących z pytaniami prejudycjalnymi uznajemy za przejaw niedozwolonego nadużycia przysługujących uprawnień.
Zauważamy przy tym i krytycznie oceniamy zupełną bierność Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych w odniesieniu do przypadków jednoznacznie politycznie zaangażowanych wypowiedzi sędziów pełniących funkcje w obecnie działającej Krajowej Radzie Sądownictwa czy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie apeluje o wstrzymanie się od niekonstytucyjnych zmian w przepisach regulujących organizację i ustrój sądów powszechnych i skoncentrowanie uwagi na koniecznych zmianach zwłaszcza w przepisach procedury cywilnej i karnej, które realnie pozwolą na usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości.


Uchwała Nr 4
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wezwania Pana Leszka Mazura – sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie do niezwłocznej rezygnacji ze stanowiska w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa.

Powołując się na stanowczy głos środowiska sędziowskiego okręgu częstochowskiego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie
wzywa Pana Leszka Mazura – sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie do niezwłocznej rezygnacji ze stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Sędziowie Okręgu Częstochowskiego nie godzą się z łączeniem Okręgu, w którym godnie i z zaangażowaniem pełnią swoją służbę, kierując się każdego dnia rotą złożonego ślubowania, zobowiązującego ich do wiernej służby Rzeczypospolitej Polskiej, stania na straży prawa, a w postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, z działaniami organu, który został wybrany w całości przez polityków i nie posiada legitymacji środowiska sędziowskiego, a nadto nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, uczestnicząc w działaniach szkodliwych dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Sędziowie Okręgu Częstochowskiego apelują, aby Pan Sędzia Leszek Mazur odstąpił od sprzecznej z etosem sędziego działalności, która nie służy dobru Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich jej obywateli.


Uchwała Nr 5
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie publikacji uchwał

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie do:
- opublikowania niniejszych uchwał w terminie 7 dni na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
– przedstawienia niniejszych uchwał w terminie 7 dni do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej;
- niezwłocznego doręczenia uchwały numer 4 Sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Panu Leszkowi Mazurowi.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 22 kwie 2019, 10:28

UCHWAŁA NUMER I
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU
w sprawie przekazania kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej potępia działanie pełniącego funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przewodniczącego Zgromadzenia sędziego Witolda Mazura, który nie podporządkował się podjętej w dniu 14 stycznia 2019 roku uchwale. Zgromadzenie przypomina, że w uchwale tej zobowiązało go do powstrzymania się z przekazaniem działającemu jako Krajowa Rada Sądownictwa ciału zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie kandydatur do czasu ich zaopiniowania przez Zgromadzenie, po rozstrzygnięciu o zgodności bądź niezgodności aktualnego składu Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z prawem Unii Europejskiej.
Takie postępowanie Zgromadzenie uznaje za przejaw nie tylko lekceważenia ustawowej reprezentacji sędziów, ale i obowiązującego prawa, uchybia ono bowiem normie art. 58§2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującej bezwzględny wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów.
Zgromadzenie podkreśla, że takiej postawy sędziego Witolda Mazura nie usprawiedliwia uchwała obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa o zbędności opiniowania kandydatów przez organy samorządu sędziowskiego, podjęta na podstawie sporządzonej przez prof. Annę Łabno „opinii prawnej”, jak uczy bowiem doświadczenie, nie jest problemem znalezienie „eksperta”, który wyda opinię o treści pożądanej przez podmiot ją zamawiający.

UCHWAŁA NUMER II
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU
w sprawie wykorzystywania przeciwko sędziom postępowań dyscyplinarnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z niepokojem i z oburzeniem konstatuje, że:
wyznaczony przez będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym Ministra Sprawiedliwości, zależny od niego Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i niektórzy jego zastępcy wszczynają postępowania w stosunku do sędziów, którzy stają w obronie zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim w świetle Konstytucji mieni się Rzeczpospolita Polska, lub którzy wydają orzeczenia nie po myśli rządzących polityków,
złożona z nominatów politycznych Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skazuje sędziego za wydanie orzeczenia, które rządzącym się nie podoba.
Działania takie, zmierzające do zastraszenia sędziów i do podporządkowania ich decydentom politycznym, Zgromadzenie uznaje za jednoznacznie godzące w fundamentalną w demokratycznym państwie prawnym zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Zgromadzenie wyraża satysfakcję, że sytuacja, w jakiej znaleźli się sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami europejskimi, dostrzeżona została przez władze Unii Europejskiej, które zadeklarowały gotowość przeciwstawienia się działaniom rządzących w Polsce polityków i powołanych przez nich, zależnych od nich instytucji. Zgromadzenie wyraża jednocześnie ubolewanie, że doszło w ogóle do takiej sytuacji, w której instytucje europejskie podejmować muszą działania w obronie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej przed działaniami władz Państwa Polskiego.

UCHWAŁA NUMER III
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU
w sprawie apelu do sędziów sądów dyscyplinarnych

W związku z wykorzystywaniem przez władze polityczne i przez skierowane do orzekania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, współpracujące z nimi osoby postępowań dyscyplinarnych do szykanowania sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej apeluje do sędziów orzekających w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, by – do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej oraz wątpliwości co do konstrukcji postępowania dyscyplinarnego w polskim porządku prawnym – powstrzymali się od orzekania i od przedstawiania tej Izbie akt z odwołaniami stron.
Zgromadzenie zwraca uwagę, że obecny, co najmniej niejasny stan prawny uzasadnia kierowanie przez orzekające w pierwszej instancji składy sądów dyscyplinarnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność przyjętych w zakresie postępowania dyscyplinarnego rozwiązań z prawem europejskim i zawieszanie z tej przyczyny postępowań już wszczętych.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 29 kwie 2019, 20:45

Uchwala nr 1
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na
Uniwersytecie Nowojorskim w dniu 17 kwietnia 2019 r.
Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich lustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.. Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej w uchwale nr 5 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dnia 24 kwietnia 2019 r. wobec publicznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim dnia 17 kwietnia 2019 w których po raz kolejny urzędujący Prezes Rady Ministrów zniesławił polskich sędziów i podważył autorytet polskiego wymiaru sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.
Sędziowie Apelacji Poznańskiej przyłączają się do wezwań skierowanych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez wymienione podmioty, zarówno dotyczących zaniechania działań degradujących funlccjonowanie wymiaru sprawiedliwości, jak i wyrażających oczekiwanie wyjaśnień i przeprosin ze strony urzędującego Prezesa Rady Ministrów.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ