Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 12 kwie 2018, 23:57

W związku z faktem, że nie wszystkie uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów są publikowane przez Prezesów Sądów na stronach internetowych, tutaj będziemy je publikować.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 12 kwie 2018, 23:58

Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 9 kwietnia 2018 r.Sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach - wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach polegających na usunięciu ze stron internetowych Sądu uchwał Zebrania podjętych w dniu 25 stycznia 2018 roku.

Zebranie sędziów danego Sądu jest z mocy art. 36a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych jednym z organów samorządu sędziowskiego, któremu gwarantuje się określone kompetencje i uprawnienia. Wśród tych uprawnień znajduje się m.in. prawo do podejmowania uchwał w sprawach bieżących dotyczących danej jednostki. Niedopuszczalnym jest zatem, aby prezes sądu pod pozorem wyczerpania roli informacyjnej uchwał po zaledwie 5 dniach (w tym dwa dni wolne od pracy) decydował o usunięciu ich ze stron internetowych, podczas gdy wiele wcześniejszych innych informacji, często dalece mniej istotnych dla funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości nadal na stronie internetowej się publikuje. Strona internetowa jest bowiem miejscem, gdzie winny znajdować się wszystkie ważne informacje, w tym także dotyczące pracy i funkcjonowania Sądu Okręgowego w Kielcach, a nie jedynie te, które są akceptowane z uwagi na swoją treść przez obecne władze Sądu.

Wobec powyższego, ale również w związku ze wskazywaniem przez władze Sądu w lokalnych mediach, iż w treści uchwał Zebrania Sędziów tut. Sądu nie wskazano okresu w jakim winny być publikowane – Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach zobowiązuje Prezesa Sądu do ponownego umieszczenia ich na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku i publikowanie ich tam bezterminowo.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 12 kwie 2018, 23:58

Uchwała nr 2

Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 9 kwietnia 2018 r.Sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach popierają w pełni stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2018 roku w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nadzwyczajnego i przejściowego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1452).

Członkowie Zebrania dostrzegają, iż przyznane Ministrowi Sprawiedliwości kompetencję do arbitralnego, jednoosobowego odwoływania prezesów sądów całkowicie pozbawiają samorząd sędziowski wpływu na te decyzje. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości podaje w tym przedmiocie lakoniczne, niepełne, nierzeczywiste powody takich odwołań. Taki proces podejmowania decyzji pozbawia go cech transparentności, ale również weryfikacji jego przesłanek nie tylko przez opinię publiczną, ale i organy samorządu sędziowskiego.

Prezes Sądu, ale i wiceprezesi winni w środowisku sędziowskim cieszyć się zaufaniem, poparciem i akceptacją swoich działań. Samorząd sędziowski zaś musi mieć wpływ, czy to w formie opinii, czy zgody na tryb nie tylko powoływania, ale i odwoływania tych organów sądowych. Narzucanie środowisku sędziowskiemu władz sądów w wielu przypadkach wpływa na sposób funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, a przy braku transparentności procedur wyboru takich osób rodzi przypuszczenie, iż u podstaw takich decyzji nie leżały względy dbałości o poprawę jakości i efektywności pracy sądów.

W związku z powyższym apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Ryszarda Sadlika, powołanego w trybie przejściowym i nadzwyczajnym, aby poddał się opinii środowiska sędziowskiego na temat możliwości sprawowania swojej funkcji, wyrażonej w formie uchwały, Zebrania Sędziów tut. Sądu, zaś w razie nie uzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii, aby ustąpił ze swojej funkcji.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach do niezwłocznego przesłania uchwały nr 2 Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, Prezesom wszystkich sądów rejonowych Okręgu Kieleckiego, a także zobowiązujemy do bezterminowego opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach, nie później niż do 12 kwietnia 2018 roku.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 12 kwie 2018, 23:59

Uchwała

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego

z dnia 9 kwietnia 2018 r.Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań polegających na wszczynaniu postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec sędziów, w sytuacjach, gdy wydawali oni decyzje nie uwzględniające wniosków prokuratury lub politycznie nieakceptowalne. Wszystkie decyzje podejmowane przez sędziów w trakcie postępowań sądowych podlegają zaskarżeniu w normalnym lub nadzwyczajnym toku instancji i to jest jedynie właściwa droga ich weryfikacji. Praktyka wszczynania na takim tle postępowań karnych, czy dyscyplinarnych jest bezprecedensowa i stanowi jawną próbę zastraszenia sędziów i zmuszenia ich do wydawania decyzji zgodnie z oczekiwaniem władzy wykonawczej.

Do chwili obecnej przykłady takich zachowań dotyczą sędziów orzekających w całej Polsce, a chodzi tu o:

1) wszczęcie sprawy karnej w związku z działaniami Pani Sędzi Agnieszki Poświaty i Pani Sędzi Małgorzaty Czerwińskiej, które pełniąc funkcję przewodniczących wydziałów w szczecińskich sądach przydzieliły do rozpoznania wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłych członków zarządu zakładów chemicznych „Police”, a w których to sprawach sądy obydwu instancji nie znalazły podstaw dla zastosowania środków zapobiegawczych,
2) podjęcie działań w związku ze sprawą prowadzoną przez Panią Sędzię Agnieszkę Pilarczyk dotyczącą błędu medycznego, który miał doprowadzić do śmierci ojca obecnego Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniew Ziobry,
3) zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego przez prezesa sądu Jacka Sowula powołanego w trybie nadzwyczajnym i przejściowym przez Ministra Sprawiedliwości wobec Pana Sędziego Dominika Cieszkiewicza, które ma związek z decyzją procesową negatywnie odebraną przez przedstawicieli władzy wykonawczej.
Niezawisłość sędziowska jest prawem niezbywalnym każdego sędziego w służbie RP i jej obywatelom i winna ona być nadal, niezależnie od konsekwencji, wyznacznikiem podejmowanych decyzji procesowych.Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach do niezwłocznego przesłania uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, Prezesom wszystkich sądów rejonowych Okręgu Kieleckiego, a także zobowiązujemy do bezterminowego opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach, nie później niż do 12 kwietnia 2018 roku.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 17 kwie 2018, 08:51

UCHWAŁA NUMER 1
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego w związku z przyjętą uchwałą z dnia 26 lutego 2018 r. informacją o działalności sądów okręgu gorzowskiego ponownie zwraca uwagę, że komunikat zamieszczony na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości uzasadniający odwołanie z funkcji prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim przez Ministra Sprawiedliwości zawierał twierdzenia nieprawdziwe, odnoszące się do rzekomo złego nadzoru administracyjnego tych osób i rzekomo złego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Z informacji o działalności tych sądów wynika, że było przeciwnie – Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim osiągnął dobre wyniki i nie była to zasługa nowopowołanych prezesów i wiceprezesów. Od dnia powołania nowych prezesów przez Ministra Sprawiedliwości bez żadnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim osoby te nie podjęły żadnych konstruktywnych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądów. Przeciwnie, zaniepokojenie budzą zmiany personalne w zakresie obsady wydziałów przez sędziów, w szczególności przenoszenie sędziów do innych wydziałów bez ich zgody czy zmiana zakresów obowiązków. Szczególnie niepokojąca jest z gruntu nieprawidłowa praktyka podejmowania decyzji z datą wsteczną. Zgromadzenie oczekuje od prezesów sądów i kolegium działań zgodnych z przepisami prawa i poprzedzania podejmowanych decyzji należytą refleksją, z poszanowaniem godności osób, których dotyczą.
Zgromadzenie wyraża uznanie dla odwołanych prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i składa im podziękowanie za dotychczasową współpracę.
Jednocześnie wyraża dezaprobatę wobec przyjęcia przez nowopowołanych prezesów i wiceprezesów obu ww. sądów funkcji w okolicznościach budzących istotne zastrzeżenia z punktu widzenia konstytucyjnej zasady niezależności sądów od władzy politycznej oraz dalszego ich sprawowania mimo ujawnienia kłamliwego uzasadnienia odwołania poprzednich prezesów i wiceprezesów.

UCHWAŁA NUMER 2
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

My, sędziowie, reprezentowani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego, pomni ślubowania sędziowskiego złożonego przy objęciu stanowiska sędziego, uznający za własne wartości i zasady organizacji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego wyrażone w Konstytucji RP i umowach międzynarodowych, sprzeciwiamy się bezprecedensowemu od 1989 roku demontażowi i wynaturzaniu instytucji demokratycznego państwa prawnego oraz szkalowaniu sędziów przez władze ustawodawczą i wykonawczą, czego wyrazem są niekonstytucyjne, uchwalane z całkowitym lekceważeniem zasad przyzwoitej legislacji ustawy zmieniające ustrój sądownictwa w kierunku całkowitego podporządkowania sądów powszechnych i sędziów władzy wykonawczej, w szczególności Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu w jednej osobie oraz oszczercza kampania bilboardowa wymierzona w całe środowisko sędziowskie i tzw. Biała księga prezentowana na forum Unii Europejskiej przez Premiera Rządu RP. Nigdy w historii Rzeczypospolitej nie było tak zmasowanego i opartego na kłamstwach ataku władzy ustawodawczej lub wykonawczej na sądy i sędziów. Przestrzegamy, że takie zachowania rządzących godzą bezpośrednio w więzi społeczne i fundamenty państwa prawa poprzez stworzenie pola do podważania prawomocnych orzeczeń sądów i do podrywania zaufania obywateli do sędziów i sądów. Czynimy to w trosce o dobro państwa i dobro wspólnoty, jaką tworzą obywatele RP i wszystkie osoby znajdujące się w przestrzeni prawnej Polski, aby czuli się bezpiecznie i mogli realizować swoje dążenia jako wolni ludzie niezależnie od narodowości, pochodzenia, wyznawanych poglądów, religii czy orientacji seksualnej.

UCHWAŁA NUMER 3
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego w związku z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3), na mocy której wbrew Konstytucji RP dotychczasowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali zmuszeni do zakończenia swej służby w Radzie przed upływem ich kadencji i zastąpieni przez grono sędziów, w tym nowopowołanych na funkcje prezesów sądów w miejsce odwołanych arbitralnymi decyzjami Ministra Sprawiedliwości, wybranych do nowej Rady w nietransparentnej procedurze przez przedstawicieli władzy politycznej, stwierdza, że:
– wybór tych osób przez organ władzy ustawodawczej oraz łączenie funkcji prezesa sądu z funkcją członka Rady podaje w wątpliwość zgodność składu Krajowej Rady Sądownictwa z wymogami konstytucyjnymi oraz jej zdolność do realizowania podstawowego zadania, jakim ma być czuwanie nad niezależnością sądów i niezawisłością sędziów,
– osób tych nie uznaje za przedstawicieli środowiska sędziowskiego,
– osoby te reprezentują wyłącznie siebie, Ministra Sprawiedliwości i osoby z nimi powiązane więzami osobistymi i zależności służbowej,
– powstaje realna obawa, że sędziowie ci wykorzystają funkcje w Radzie do realizacji wyłącznie własnych (i ewentualnie nielicznych osób popierających je) ambicji zawodowych.


UCHWAŁA NUMER 4
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego apeluje do Marszałka Sejmu RP o ujawnienie nazwisk sędziów, którzy swoimi podpisami poparli kandydatury sędziów zgłoszonych do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Utrzymywanie tych danych w tajemnicy jest niezgodne z deklaracjami władz ustawodawczej i wykonawczej, że wybór sędziów – członków Rady będzie bardziej transparentny niż do poprzedniej Rady i podaje w wątpliwość czystość intencji pomysłodawców tego rozwiązania. Niezależnie od powyższego Zgromadzenie zachęca tych sędziów, którzy podpisali się pod kandydaturami sędziów do nowej Rady, aby ujawnili ten fakt w imię uczciwości i odwagi cywilnej – cech, które każdy sędzia posiadać powinien.


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego podjęło także uchwałę, na mocy której zobowiązało Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Jarosława Dudzicza do opublikowania ww. uchwał na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Za podjęciem ostatniej uchwały głosowało 45 sędziów, głos "przeciw" oddał tylko Pan Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 25 maja 2018, 12:25

Uchwała
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.

1.
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej i wzywa ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji.
Przyjęcie przez nią funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nastąpiło wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w Państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Nadto dotychczasowy sposób pełnienia przez Sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką funkcji Prezesa wskazuje na jej brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia oraz brak umiejętności współpracy z pozostałymi organami sądu. Ponadto uważamy, że w swoich działaniach zmierza ona do zastraszenia sędziów w celu ich podporządkowania czynnikowi politycznemu, którego interesy reprezentuje.
W szczególności potępiamy działania Prezes Dagmary Pawełczyk- Woickiej polegające na:
- przeprowadzeniu motywowanej względami pozamerytorycznymi czystki wśród przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych, oraz ich zastępców, która dotknęła sędziów SSO Agnieszkę Włodygę, SSO Joannę Melnyczuk, SSO Janusza Kawałka, SSR Beatę Donhoffner-Grodzicką, SSR Nataszę Czarny, oraz SSR Łukasza Sajdaka. Działania te, motywowane zamiarem zastraszenia i podporządkowania środowiska sędziowskiego czynnikowi politycznemu, prowadzą do obniżenia poziomu merytorycznego kadry zarządzającej sądem. Częstokroć odwołania osób funkcyjnych w trybie nagłym i bez realnych podstaw następują bez wskazania ich następców, co dezorganizuje działalność wydziałów, a nawet zagraża ciągłości pracy sądu,
- podejmowaniu prób wywierania nacisku na sędziów m.in. poprzez grożenie im postępowaniami dyscyplinarnymi, w celu zmuszenia ich do rezygnacji z pełnionych funkcji, bądź wręcz przeciwnie - zmuszenia ich w ten sposób do obejmowania wskazanych stanowisk,
- obstrukcji działań Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego, które odbyło się 26 lutego bieżącego roku, polegającej na kwestionowaniu jego prawa do podejmowania uchwały w obronie niezależności sądownictwa, a następnie odmowie publikacji tej uchwały,
- obstrukcji działań Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie m.in. poprzez podejmowanie decyzji bez uzyskania wymaganych przepisami opinii Kolegium, odbieranie głosu jego członkom, nie poddawanie ich wniosków pod głosowanie, wprowadzanie członków Kolegium w błąd co do istotnych dla podejmowanych decyzji okoliczności, odmowie przyjęcia regulaminu pracy Kolegium, plombowaniu sali w czasie kiedy członkowie Kolegium chcieli spotkać się z sędziami, czy celowym wyznaczaniu terminów posiedzeń Kolegium w sposób uniemożliwiający niektórym członkom branie udziału,
- przedstawianiu w mediach nieprawdziwych informacji rzutujących na dobre imię całego sądu, poprzez obarczanie członków Kolegium winą za kryzys w sądzie, jak np. obciążenie poprzedniego składu Kolegium nieodbyciem się sesji w sprawach III K 71/17 i III K 205/17 w sytuacji, gdy sprawy nie odbyły się, gdyż Prezes nie uwzględniła pisemnego wniosku członków Kolegium o zwołanie dodatkowego posiedzenia Kolegium na 29 stycznia 2018 r.,
- arbitralnym, nieopartym na literze prawa (art. 82a ustawy o ustroju sądów powszechnych) ograniczaniu sędziom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zmuszając ich do korzystania z urlopu wypoczynkowego w celu odbycia szkolenia (pismo z dnia 16.01.2018 roku, KD.SO.-140-1/18),
- nakłanianiu sędziów, w sposób nieuprawniony, do przedstawiania danych wrażliwych, niepodlegających ocenie prezesa (art. 86§5 ustawy o ustroju sądów powszechnych), uzależniając od tego zgłoszenie sprzeciwu co do zamiaru podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia o charakterze naukowo-dydaktycznym, a ponadto zmuszania sędziów do korzystania z urlopów wypoczynkowych również w dniach, w których dodatkowe zajęcia prowadzą po godzinach pracy (pismo z dnia 09.04.2018 roku, KD.SO.-0210-1/18),
- wprowadzeniu na teren sądu w dniu objęcia przez siebie stanowiska funkcjonariuszy nieustalonej służby, którzy bez podstawy prawnej dokonali przeszukania gabinetu, w którym znajdowały się m.in. akta spraw, oraz odmowy udzielenia informacji na temat przyczyn przeprowadzenia takiej czynności,
- wprowadzeniu w zarządzeniu nr 3/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. nie znajdujących oparcia w przepisach, a zarazem niezgodnych z zasadą swobody wypowiedzi oraz transparentnością działania instytucji publicznych, ograniczeń dostępu mediów do budynku sądu. Dotyczy to m.in. przewidzianego w § 1 pkt. 10 zakazu utrwalania obrazu „stref budynku, w których znajdują się pomieszczenia kadry zarządzającej sądów, tj. gabinety i sekretariaty Prezesa, Wiceprezesów, Dyrektora”, oraz wynikającego z § 7 ust. 3 powołanego zarządzenia wymogu zgody Prezesa Sądu Okręgowego na udzielenie na terenie sądu wywiadu, czy wypowiedzi przez sędziego,
- bezpodstawnym odwołaniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego, które miało się odbyć dnia 17 kwietnia 2018 r., a następnie dnia 16 maja 2018 r. Zwracamy uwagę, że udział w Zgromadzeniu wymaga, zwłaszcza od sędziów sądów spoza Krakowa, skrócenie godzin rozpoznania spraw na sesjach. W związku z powyższym odwołanie Zgromadzenia w przeddzień jego terminu i bez istotnych powodów uznajemy nie tylko za przejaw złej organizacji pracy pani Prezes, oraz lekceważenia sędziów, ale i obstrukcji toczących się postępowań.
Wszystkie opisane zachowania, które postrzegamy jako działania wbrew interesowi wymiaru sprawiedliwości, dobrym obyczajom, a niekiedy również wbrew prawu sprawiają, że nie widzimy możliwości dalszej współpracy z Prezes Dagmarą Pawełczyk-Woicką.
Uczestnicy zebrania potępiają także udział sędziów w podporządkowanej politykom Krajowej Rady Sądownictwa, w tym sędziów z okręgu krakowskiego – Dagmary Pawełczyk-Woickiej i Pawła Styrny, a także zachowanie tych sędziów, którzy udzielili im imiennego poparcia. Jest to sprzeczne z podjętymi uchwałami oraz stanowi niegodny urzędu sędziego udział w politycznym targu. Jednoznacznie stwierdzamy, że Dagmara Pawełczyk-Woicka i Paweł Styrna nie są reprezentantami środowiska sędziów okręgu krakowskiego, ale politycznymi nominatami namaszczonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

2.
W związku z rozpoczęciem w dniu 27 kwietnia 2018 r. prac z udziałem wybranego w sposób niekonstytucyjny i upolitycznionego gremium, jakie obecnie stanowi Krajowa Rada Sądownictwa (skrót: KRS) zwracamy się do wszystkich sędziów o rozważenie etycznego i prawnego aspektu uczestnictwa w procedurach z jego udziałem. Ze względu na niekonstytucyjny charakter tego organu jego decyzje, w tym również personalne, mogą być skutecznie kwestionowane w toku postępowań przed sądami krajowymi, natomiast postępowania z udziałem asesorów wskazanych przez ten organ mogą prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej państwa polskiego przed trybunałami międzynarodowymi, oraz odmowy wykonywania orzeczeń sądów polskich za granicą. Uważamy, że służba publiczna którą wykonujemy nie pozwala nam na zaprzestanie orzekania z udziałem nowopowołanych przy udziale obecnego KRS sędziów, jednak powinniśmy, przy udziale dostępnych środków procesowych, dawać wyraz braku akceptacji dla sytuacji będącej następstwem łamania Konstytucji RP.
Zarazem zwracamy uwagę, że przebieg posiedzenia nowego organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa, które odbyło się dnia 11 maja 2018 r. jednoznacznie wskazuje, że ciało to nie stawia sobie za cel obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ale wręcz przeciwnie – represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, które stoją na straży tych wartości. Wskazuje na to zarówno sformułowana na tym posiedzeniu uchwała, jak i wypowiedzi członków tego niekonstytucyjnego gremium zmierzające do zakneblowania ust stowarzyszeniom sędziowskim. Zapowiedziano również wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec konkretnych sędziów za ich publiczne wypowiedzi w obronie wartości konstytucyjnych, czym mają się zająć powołane w ramach KRS Komisja Etyki i Komisja Dyscyplinarna. W tym kontekście zostali imiennie wskazani sędziowie Waldemar Żurek i Igor Tuleya, którzy wcześniej byli wielokrotnie werbalnie atakowani przez polityków partii rządzącej. Za wręcz kuriozalną należy uznać wypowiedź wiceprzewodniczącego KRS Wiesława Johanna o możliwości podjęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Igora Tulei z powodu treści wygłoszonego przez niego ustnego uzasadnienia wyroku. Opisana praktyka zasługuje na jednoznaczne potępienie, gdyż stanowi jaskrawe zaprzeczenie wyrażonego w art. 186 Konstytucji głównego celu działania KRS, jakim jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ducha nowej KRS dobrze oddaje wybór do Komisji Etyki posłanki Krystyny Pawłowicz, która jest znana z urągających zasadom etyki wystąpień z Sejmie, a także z tego, że na posiedzeniu Komisji Sejmowej dnia 23 maja 2017 roku stwierdziła, że polscy sędziowie powinni „przejść reedukację w uczących demokracji obozach pracy w Korei Północnej”. Aktywny udział w obradach byłego prokuratora stanu wojennego Stanisława Piotrowicza wymownie podkreśla systemowy powrót wymiaru sprawiedliwości do korzeni autorytarnych z czasów PRL. Wszystko wskazuje na to, że po to, aby oddać sens dalszych działań Rady skrót „KRS” będzie należało odczytywać jako „Komitet Represjonowania Sędziów”.

3.
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie jednoznacznie krytycznie ocenia poprawki do Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przegłosowane w Sejmie dnia 12 kwietnia 2018 r., a następnie kolejne z dnia 10 maja 2018 r. Zmiany te, przyjęte przez większość sejmową w trybie urągającym zasadom demokratycznego państwa prawnego, tj. bez możliwości zadawania pytań i zgłaszania wniosków formalnych przez opozycję, nie eliminują zastrzeżeń natury konstytucyjnej oraz nie realizują zaleceń Komisji (UE) 2018/103 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Poprawka dotycząca wprowadzenia trybu konsultacji decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołania prezesów sądów z Kolegium właściwego sądu, oraz z Krajową Radą Sądownictwa realnie nie przyczynia się do zwiększenia niezależności sądów, w sytuacji gdy z powodu wybierania przez parlament sędziów – członków KRS organ ten będzie upolityczniony, a kadencja sędziów-członków dotychczasowej Rady została przerwana przed upływem kadencji.
Jak trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w swojej opinii z dnia 7 maja 2018 r. zmniejszenie liczby podmiotów uprawnionych do wnoszenia skargi nadzwyczajnej jest ograniczone wyłącznie do orzeczeń, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r., a przed 3 kwietnia 2018, nie dotyczy natomiast orzeczeń, które uprawomocniły się po 3 kwietnia 2018 r. Ponadto nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 10 maja 2018 r. poszerza zakres swobody Sądu Najwyższego w orzekaniu w sprawach zainicjowanych wniesieniem skargi nadzwyczajnej wskazując jako jedną z przesłanek oceny dopuszczalności skargi klauzulę generalną z art. 2 Konstytucji, co w gruncie rzeczy poszerza potencjalne pole zastosowania skargi nadzwyczajnej.
Wreszcie przyznanie Prezydentowi RP, w miejsce Ministra Sprawiedliwości, uprawnienia do mianowania asesorów sądowych nie zmienia okoliczności, że akt ten będzie wymagał kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, a kandydaci na sędziów będą Prezydentowi wskazywani przez wybieraną przez Sejm, a więc upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. W ten sposób proces nominacji asesorów pozostanie w pełni upolityczniony, podobnie jak proces nominowania i awansu sędziów.
Jedynie zmiana polegająca na zrównaniu wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów kobiet i mężczyzn stanowi pewien postęp na przyszłość. Natomiast przeniesienie uprawnień do wyrażania zgody na późniejsze przejście w stan spoczynku z Ministra Sprawiedliwości na Krajową Radę Sądownictwa nie zmienia faktu, że decyzja ta będzie podejmowana przez organ upolityczniony, z uwagi na opisany wyżej tryb wyboru jego członków.
Należy również zaznaczyć, że omówione wyżej zmiany są wprowadzane w sytuacji, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości osiągnęło już swoje cele przeprowadzając w wymiarze sprawiedliwości czystkę personalną polegającą na wymianie 194 prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, oraz przeniesieniu w stan spoczynku wielu sędziów-kobiet.
Podobnie przyjęcie przepisów o opublikowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. w taki sposób, że nie wywrą one żadnych skutków prawnych i z zamieszczeniem komentarza podważającego legalność ich wydania jest działaniem czysto pozornym, tym bardziej, że obowiązek ich niezwłocznej publikacji wynika wprost z art. 190 ust. 2 Konstytucji.
Oceniamy, że zaproponowane zmiany mają charakter iluzoryczny i służą nie przywróceniu niezależności sądownictwa, ale osiągnięciu doraźnego celu politycznego polegającego na próbie kompromisu z Komisją Europejską, poprzez wprowadzenie jej w błąd co do rzeczywistych intencji wymienionych zmian. Po wprowadzeniu omawianych poprawek kwestia powołania i awansu sędziów wciąż będzie w gestii upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, czynnik polityczny nadal będzie mógł w sposób arbitralny wyznaczać prezesów i wiceprezesów sądów, a sędziowie w dalszym ciągu będą podlegali postępowaniom dyscyplinarnym, które będą się toczyły w sposób naruszający prawo do obrony, z możliwością wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów, a odwołanie będzie przysługiwało do upolitycznionej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O pozornym charakterze zmian świadczy nie tylko to, że w komentarzach dla mediów krajowych politycy partii rządzącej cynicznie twierdzą, że omawiane poprawki legislacyjne tak naprawdę niczego nie zmieniają, ale i okoliczność, że już po ich zgłoszeniu Minister Sprawiedliwości nadal wydawał negatywne decyzje wobec kobiet-sędziów, które wnioskowały o możliwość orzekania po ukończeniu 60 lat.

4.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezprawnych działań o charakterze represyjnym, jakim został poddany w Zakładzie Karnym w Rzeszowie były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof S., polegających m.in. na codziennych, bezpodstawnych i upokarzających kontrolach osobistych, powtarzanych każdego dnia przeszukaniach celi, oraz ograniczeniu dostępu do pomocy lekarskiej. Niezależnie od winy oskarżonego, która wciąż nie została przesądzona, o ile nie ma żadnych podstaw, aby osoba pełniąca wcześniej funkcje sędziego funkcyjnego była w areszcie tymczasowym traktowana w sposób uprzywilejowany, o tyle nieuzasadnione i niedopuszczalne jest traktowanie jej znacznie gorzej, niż innych osób pozbawionych wolności o zbliżonym statusie.
W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stosowanie wobec osoby pozbawionej wolności szczególnych obostrzeń nie znajdujących uzasadnienia w jej sytuacji procesowej należy uznać, w zależności od ich nasilenia, za poniżające i nieludzkie traktowanie, bądź nawet tortury w rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Na bezpodstawność opisanych działań wskazuje okoliczność, że wcześniej przez szereg miesięcy pobytu oskarżonego w areszcie nie były one podejmowane. Ich zastosowanie krótko przed rozpoczęciem postępowania sądowego mogło służyć celowemu utrudnieniu przygotowania się do obrony przez oskarżonego.
Co więcej podjęcie wobec byłego sędziego nieuzasadnionych działań o charakterze represyjnym wpisuje się ciąg działań władzy wykonawczej zmierzających do zdeprecjonowania, zastraszenia i podporządkowania sobie środowiska sędziowskiego, których przejawem były m.in. „kampania bilboardowa”, czy bezpodstawne wszczynanie postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec sędziów, których decyzje zostały ocenione jako politycznie niepoprawne, co dotyczy między innymi sędziów Agnieszki Pilarczyk i Dominika Czeszkiewicza.
Tego rodzaju działania, zmierzające do wytworzenia wśród sędziów „efektu mrożącego”, są niedopuszczalne w demokratycznym państwie działającym w oparciu o zasadę rządów prawa.

5.
W związku z brakiem przepisów intertemporalnych dotyczących wejścia w życie poprawki do art. 30 § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, które by rozstrzygały, czy wybór nowych członków Kolegium zgodnie z tą poprawką przerywa kadencję dotychczasowego składu Kolegium zwracamy się do członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego, aby na zgromadzeniu dnia 18 czerwca 2018 r. w formie uchwały zajęli stanowisko co do daty rozpoczęcia wykonywania mandatu przez nowych członków Kolegium

6.
Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści niniejszej uchwały poprzez przesłanie jej wyżej wskazanym podmiotom, a także do przetłumaczenia punktów 1-4 uchwały na język angielski, a następnie przesłania tłumaczenia zagranicznym organizacjom, instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom zajmującym się monitorowaniem praworządności oraz ochroną niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym w szczególności: Krajowym Radom Sądownictwa państw europejskich, Trybunałowi Strasburskiemu, Trybunałowi Luxemburskiemu, Radzie Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE – Consultative Council of European Judges), Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ – European Networks of Councils for the Judiciary), Fundacji Sędziowie dla Sędziów (Foundation Judges for Judges), Amerykańskiej Radzie Adwokackiej (ABA – American Bar Association), Komisji Weneckiej (European Comission for Democracy through Law), Stowarzyszenia Europejskich Sądziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji (MEDEL), Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów (EAJ – European Association of Judges), Światowej Unii Sędziów (IAJ – International Association of Judges), (ICJ – International Comission of Jurists), Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ – International Comission of Jurists), Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE – Council of Bars and Law Societes of Europe), Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych (AEAJ – Association of European Administrative Judges), Biuru Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR – The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights), Panu Nilsowi Muiżnieksowi – Komisarzowi Rady Europy ds. Praw Człowieka, Panu Diego Garcii Sayanowi – Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników (Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers), Radzie Praw Człowieka ONZ (UNHRC - United Nations Human Rights Council), Amnesty International, Międzyregionalnemu Instytutowi Badania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Narodów Zjednoczonych (UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), Europejskiemu Instytutowi Prawa (ELI – European Law Institute), Instytutowi Prawa Europy Centralnej i Wschodniej (CEELI Institute – Central and East European Law Initiative), Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID – United States Agency for International Developement).
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 06 cze 2018, 00:08

UCHWAŁA
Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 r.

I. W związku z podjęciem przez Krajowa Radę Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. uchwały opiniującej kandydatury m.in. sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie: Iwony Litwińskiej - Palacz, Olgi Rybus i Małgorzaty Tomkiewicz na stanowiska sędziów Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, która został podjęta pomimo braku zgody tych sędziów na kandydowanie na te stanowiska, a nawet braku wiedzy tych sędziów o przedstawieniu ich osób do zaopiniowania, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża następującą opinię:
Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie uznaje za niedopuszczalną sytuację, w której sędziom sądu powszechnego powierzono by obowiązki sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym bez ich zgody. Takie działanie bowiem byłoby sprzeczne z przepisem art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483), w myśl którego przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
W związku z tym Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera wniosek skierowany przez sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie: Iwonę Litwińską – Palacz, Olgę Rybus i Małgorzatę Tomkiewicz do Ministra Sprawiedliwości o nie powierzanie im – wbrew ich woli – obowiązków sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.
II. Uchwała podlega doręczeniu Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz – za pośrednictwem poczty elektronicznej – wszystkim sędziom okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, a nadto opublikowaniu w Internecie na stronie głównej Sądu Okręgowego w Olsztynie (http://www.olsztyn.so.gov.pl).
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 10 cze 2018, 23:56

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 06 czerwca 2018 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera wnioski sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie: Iwony Litwińskiej-Palacz, Olgi Rybus i Małgorzaty Tomkiewicz, skierowane do Ministra Sprawiedliwości, o niepowierzanie im wbrew ich woli – obowiązków sędziów Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, jako że powierzenie takie stoi w sprzeczności z art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, iż przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 17 cze 2018, 10:15

Uchwała z 14 czerwca 2018 r. (uchwała nr 4)
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
z troski o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający, oparty na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w UE, system wymiaru sprawiedliwości, postanawia, co następuje:
Przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz podważającego autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie europejskiej jako demokratycznego państwa prawa; Zgromadzenie przyłącza się tym samym do żądań wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
Wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce; deklarując swoje wsparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie;
Stanowczo sprzeciwia się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody;
Solidaryzuje się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk - Woickiej z powodów wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
Stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom regulaminu urzędowania sądów powszechnych zmierzającym de facto do oderwania sędziów funkcyjnych od ich czynności orzeczniczych i rażąco obniżających ich obowiązki oraz tworzeniu kolejnych, zbędnych stanowisk funkcyjnych, co równie niekorzystnie wpłynie na działalność orzeczniczą sądów;
Kategorycznie domaga się od władz państwowych dostosowania poziomu wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów apelacji warszawskiej do realiów i możliwości oferowanych przez warszawski rynek pracy; krytyczny poziom wynagrodzeń prowadzi do drastycznego obniżenia liczby zatrudnionych pracowników, co przekłada się na brak efektywności działalności orzeczniczej sądów, z oczywistą szkodą dla obywateli; oderwane od realiów rynkowych wynagrodzenia powodują odpływ doskonale przygotowanej, doświadczonej kadry urzędniczej do innych zawodów.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie nie później niż do 21 czerwca 2018 r. do:
– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.
Uchwała została przyjęta 62 głosy za 2 przeciw

Uchwała nr 3
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa i Wiceprezesa ds. Karnych Sądu Okręgowego w Warszawie do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy pomówienia w programie TVP „Alarm” z dnia 23 maja 2018 r. sędziego naszego Sądu Piotra Gąciarka o nadużycie urzędu przy rozpoznawaniu sprawy karnej, w której występował jako pokrzywdzony oraz w którym to programie wyrażono nadto wątpliwości, co do kompetencji zawodowych sędziego, stylu prywatnego życia sędziego oraz poinformowania sędziów o podjętych działaniach w terminie 14 dni - od dnia uzyskania stanowiska Sędziego Piotra Gąciarka.
Program ten insynuując sędziemu niegodne zachowania może być uznany za celowy atak na osobę głoszącą poglądy, jakie niektórzy w obecnych czasach chcieliby przemilczeć, gdyż prywatną sprawę sędziego zestawiono z jego publiczną aktywnością i krytycznymi wypowiedziami na temat ostatnich zmian w wymiarze sprawiedliwości. Stoimy na stanowisku, że podjęte przez Państwa Prezesów czynności powinny doprowadzić do upublicznienia prawdziwych okoliczności sprawy.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do opublikowania niniejszej uchwały oraz odpowiedzi udzielonej sędziom na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu warszawskiego, jak też podjętych działaniach leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Uchwała Nr 5
1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stoi na stanowisku, że kadencja nowo wybranych członków Kolegium przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie jak i przez zebrania sędziów Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoczyna się z dniem upływu kadencji dotychczasowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie: SSO Piotra Gąciarka, SSO Małgorzaty Kosickiej, SSO Anny Ptaszek, SSO Ady Sędrowskiej, SSR Magdaleny Baran, SSR Przemysława Hałasy, SSR Łukasza Kluski oraz SSR Marty Kożuchowskiej-Warywody tj. kadencji określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 8 maja 2018 r. poz. 848). Przywołana ustawa z 12 kwietnia 2018 roku nie przewiduje żadnych przepisów, na mocy których mandaty wybranych na trzyletnie kadencje członków kolegium pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów wygasają z mocy prawa.
2. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie sprzeciwia się wypowiedziom członków Krajowej Rady Sądownictwa, które padły na posiedzeniu tego organu 11 maja 2018 r., a które wskazywały na konieczność karania sędziów za ich publiczne wypowiedzi, w tym także zawarte w uzasadnieniach orzeczeń.
Jednocześnie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zaniepokojone jest brakiem reakcji sędziów sądów powszechnych obecnych na posiedzeniu KRS, w szczególności sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie tj. Dariusza Drajewicza, Macieja Mitery i Jędrzeja Kondka, na takie próby ograniczenia niezawisłości sędziów, która jest im gwarantowana przy orzekaniu ale także ograniczania im wolności publicznych wypowiedzi, które mieszczą się w granicach debaty publicznej, z której sędziowie nie są wyłączeni z racji powierzonego urzędu i które nie pozostają w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej.
3. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża sprzeciw wobec stwierdzeń, jakie znalazły się w zamieszczonych na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej dwóch publikacji:
Informacji o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.,
Informacji o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zeznania nieprawdy oraz zatajenia prawdy przez osoby składające zeznania w charakterze świadków w toku śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
Oba komunikaty zawierają treści niedopuszczalne. Odmienne zdanie prokuratury co do wypełnienia znamion przestępstwa przez osoby wskazane w zawiadomieniu nie usprawiedliwia pozamerytorycznej krytyki działania Sądu.
Zarzuty kierowania się przez Sąd innymi niż merytoryczne przesłankami przy podejmowaniu decyzji procesowych podważają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i nie powinny paść ze strony Prokuratury, stojącej na straży prawa. Narusza to zasady etyki zawodowej prokuratorów określone w § 2 pkt 5 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Prokuratorów z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, w terminie nie później niż do 21 czerwca 2018 r. do: 1/ opublikowania powyższej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie oraz 2/ przesłania uchwały do wiadomości następujących osób i organów: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, a w zakresie punktu 2 uchwały także do Sędziów wymienionych w nim z nazwiska.
Przewodnicząca stwierdza, przyjęto uchwały 60 głosów za i 4 przeciw.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 17 cze 2018, 10:16

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi:
1.przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;
2.uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. za iluzoryczne ustępstwa na rzecz praworządności, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia niezależności sądów;
3.wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, która zamiast stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podejmuje działania skierowane na represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, czemu ma służyć przygotowywany projekt uchwały "w sprawie pozasądowej, politycznej działalności sędziów";
4.ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowej, skutkujące brakiem bezpośrednich podstaw do wiążącego ustalenia, czy i w jaki sposób zmiana składu oraz zasad wyłaniania członków kolegium sądu okręgowego wpływa na status kolegiów, które zostały ukonstytuowane pod rządem wcześniej obowiązujących przepisów;
5.wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, co narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP;
6.wyraża solidarność z sędziami krakowskimi, którzy domagają się natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk-Woickiej, z przyczyn wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. takich jak: brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w kierowaniu sądem, stosowanie niedopuszczalnych metod zastraszania sędziów i ograniczania ich prawa wyrażania poglądów, a także brak umiejętności współpracy z sędziami i z pozostałymi organami sądu;
7.wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
8.zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ