Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 25 cze 2018, 15:37

Uchwała nr 1
Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych
z dnia 25 czerwca 2018 r.

I. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przyłącza się do stanowiska wyrażanego wielokrotnie przez stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, Forum Współpracy Sędziów oraz zebrania i zgromadzenia ogólne sędziów sądów powszechnych, zgodnie z którym aktualne rozwiązania przyjęte w ustawach: z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, pozostają w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów ustanowionymi w art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności, skrócenie ustawą zwykłą czteroletniej kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami i zastąpienie ich osobami wybranymi przez polityków, a nie przez sędziów (art. 187 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 187 ust. 3 Konstytucji RP), skrócenie sześcioletniej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 3 Konstytucji RP) oraz uzależnienie pozostania w służbie sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy ukończyli 65 rok życia, od uznaniowej i niepodlegającej zaskarżeniu decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będącego przedstawicielem władzy wykonawczej (art. 180 ust. 1 i 4 Konstytucji RP), stanowi przejaw braku poszanowania dla konstytucyjnej zasady trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, na której opiera się ustrój Rzeczypospolitej Polskiej i która stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego (art. 10 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP).
II. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych do przesłania powyższej uchwały do wiadomości Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Forum Współpracy Sędziów, a także do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych z prośbą o umożliwienie zapoznania z jej treścią wszystkich sędziów orzekających w sądach administracyjnych.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 30 cze 2018, 17:18

Uchwała zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie
W trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej – dobra wspólnego wszystkich obywateli tj., podziału i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, prawa do rzetelnego procesu,
1.Wzywamy wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia i wywierania presji, do postępowania zgodnego z treścią ślubowania i zasadami etyki;
2.Wyrażamy solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą i utożsamiamy się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce oraz deklarujemy swoje wsparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie;
3.Potępiamy wypowiedzi polityków, w tym najwyższych rangą, zniesławiające sądy i sędziów a właściwe dla ustrojów niedemokratycznych;
4.Przypominamy członkom KRS o ich konstytucyjnym obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
5.Potępiamy działania środków masowego przekazu, które problemy osobiste sędziów, nie zawinione przez nich, używają w medialnej nagonce na wymiar sprawiedliwości;
6.Przyłączamy się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do prawdopodobnej i katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego;
7.Zdecydowanie sprzeciwiamy się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody, gdyż naszym zdaniem taki tryb jest sprzeczny z Konstytucją RP;
8.Solidaryzujemy się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk - Woickiej z powodów wskazanych w pkt 1 uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
9.Domagamy się od władz państwowych dostosowania poziomu wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów apelacji rzeszowskiej do poziomu odpowiadającego wadze wykonywanej przez nich pracy;
10.Podkreślamy, że jedynym skutkiem tzw. reform wymiaru sprawiedliwości będzie chaos, przewlekłość postępowań, obniżenie jakości orzecznictwa, stanowiące istotne zagrożenie dla realizacji jednego z podstawowych praw człowieka i obywatela, tj. prawa do sądu i w rezultacie utratę przez Rzeczpospolitą Polską charakteru państwa prawnego;

Podkreślamy naszą głęboką wiarę w sens słów „warto być przyzwoitym.”

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie
zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie do:
– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu nie później niż do 6 lipca 2018 r., gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu i jest istotne dla działalności sądu;
– przedstawienia uchwały nie później niż do 6 lipca 2018 r. do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 08 sie 2018, 21:42

Uchwała nr 3 z dnia 27 lipca 2018 r.
Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w ustawie z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 1443), ograniczających konstytucyjnie ustanowione niezależność sądów i niezawisłość sędziów oraz marginalizujących samorządność sędziowską. Ustawa jest kolejną już nowelizacją zasad ustrojowych sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, a pośpiech legislacyjny przy jej uchwalaniu, błędy redakcyjne oraz przyjęte rozwiązania świadczą o chęci osiągnięcia przez władzę wykonawczą i ustawodawczą jedynie doraźnych celów politycznych, zamiast opracowania trwałych i rzetelnych rozwiązań systemowych usprawniających działalność orzeczniczą sądów. Nieprzemyślane ingerowanie przez ustawodawcę w stabilność działania konstytucyjnych organów państwa, jakimi są sądy, powoduje chaos organizacyjny i może w istotny sposób wpłynąć na realizację prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała nr 4 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Z głębokim zaniepokojeniem odnotowujemy ostatnie wystąpienia przedstawicieli władzy wykonawczej podważające po raz kolejny niezależność władzy sądowniczej i zaufanie obywateli do jej działania. W wypowiedziach tych całkowicie pomijana jest treść art. 9, art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 90 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i Traktat o Unii Europejskiej, na które powołał się Sąd Najwyższy w postanowieniu z 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt III UZP 4/18, są ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi, które stanowią część krajowego porządku prawnego i mają pierwszeństwo przed ustawą, gdy treść ustawy nie da się pogodzić z postanowieniami Traktatów. Przedstawianie w wypowiedziach publicznych przepisów Konstytucji RP w sposób wybiórczy, bez systemowej ich wykładni, wprowadza w błąd obywateli co do rzeczywistej podstawy prawnej działania Sądu Najwyższego. Odwołując się do art. 2, art. 7 i art. 10 ust. 1 Konstytucji RP apelujemy do władzy wykonawczej i ustawodawczej o zaprzestanie tego rodzaju działań. Zachęcamy również Obywateli do zapoznania się z argumentacją zawartą w postanowieniu Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2018 r.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 30 sie 2018, 23:11

Uchwała nr 5/18
Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec praktykowanej aktualnie procedury naboru na sędziów Sądu Najwyższego. Przypominamy, że doniosła ustrojowa rola Sądu Najwyższego jako gwaranta realizacji zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska, określona została w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, to Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu, rozstrzyga także protesty przeciwko ważności wyborów, których zgłoszenie jest prawem każdego wyborcy. Sąd Najwyższy stwierdza także ważność referendum ogólnokrajowego (art. 125 ust. 4), ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozstrzyga protesty wyborców przeciwko ważności tego wyboru (art. 129 ust. 1 i 2 Konstytucji). Wreszcie Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (art. 183 ust. 1). Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, poza innymi funkcjami określonymi w Konstytucji, jest przewodniczącym Trybunału Stanu (art. 199 ust. 2). Sędziami tego najważniejszego Sądu w Polsce powinni być wybitni, bezstronni prawnicy o szczególnych kwalifikacjach moralnych, cieszący się autorytetem nie tylko w środowisku prawniczym, wykazujący odporność na jakiekolwiek zewnętrzne naciski, zwłaszcza polityczne. W świetle dotychczasowych przepisów, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, przedstawienie Prezydentowi RP kandydata na urząd sędziego SN poprzedzone było wielomiesięczną procedurą służącą wyłonieniu tylko najlepszych, w ramach której dorobek naukowy i orzeczniczy kandydata poddawany był szczegółowemu badaniu, zakończonemu sporządzeniem opinii o jego dotychczasowych osiągnięciach merytorycznych i postawie etycznej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawiał kandydaturę wraz z oceną kwalifikacji właściwej izbie Sądu Najwyższego, a następnie Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego. Kolejna weryfikacja tych kwalifikacji dokonywana była przez Krajową Radę Sądownictwa i ostatecznie przez Prezydenta RP.
Aktualny nabór na sędziów Sądu Najwyższego cechuje natomiast brak transparentności, brak weryfikowalnych i obiektywnych kryteriów oceny przydatności kandydata oraz jego kwalifikacji merytorycznych, ale – co równie niepokojące - nie adekwatny do wagi i konsekwencji przeprowadzanych czynności pośpiech, który budzić musi uzasadnione wątpliwości i rodzić pytanie o rzeczywisty cel tego rodzaju procedury. Dlatego przywołując treść art. 1 Konstytucji RP i wyrażając głęboką troskę o dobro wspólne jakim jest Rzeczpospolita Polska apelujemy zwłaszcza do sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa o pogłębioną, osobistą refleksję nad rolą, jaką faktycznie pełni organ, w którego pracach uczestniczą i czy nadal wypełnia on ustrojową funkcję strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów przewidzianą w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 10 wrz 2018, 19:32

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO z dnia 10 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, polskimi i zagranicznymi korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Ponadto Zgromadzenie:
1. Solidaryzuje się z sędziami Sądu Najwyższego, okręgów krakowskiego, warszawskiego, łódzkiego oraz innych okręgów w zakresie ich dążeń do zapewniania prawidłowego, zgodnego z Konstytucją, niezależnego od władzy politycznej, opartego na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w Unii Europejskiej, funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości. W ramach tych zasad konieczne jest zapewnienie, aby sądami kierowały osoby o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu, szanujące zasady współpracy z organami sądu i sędziami oraz prawo sędziów do wyrażania własnych poglądów i opinii, a także niezależne od władzy politycznej.
2. Sprzeciwia się zastraszaniu przez polityków (w tym przez osoby zasiadające w organie zwanym Krajową Radą Sądownictwa) sędziów orzekających i wykonujących sumiennie swoje obowiązki, insynuowaniu możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej za rozstrzygnięcia, jakie w oparciu o przepisy prawa są przez sądy podejmowane.
3. Wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom, próbom zastraszania i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom, mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej.
4. Wyraża sprzeciw wobec postawy sędziów wchodzących w skład organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa, uznając to za niegodne pełnionego przez nich urzędu sędziego, zwłaszcza ze względu na podejmowanie przez obecnie działający KRS działań nakierowanych na:
- zastraszanie pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz represjonowanie - za rzekome zaangażowanie polityczne – sędziów, którzy publicznie występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz wydają orzeczenia zgodne z obowiązującym prawem, nie zawsze akceptowane przez polityków
5. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce oraz przez organy i instytucje zagraniczne i międzynarodowe.
6. Wyraża sprzeciw wobec trwającego od prawie trzech lat ataku polityków, w tym przy wykorzystaniu mediów, sprowadzającego się do serii pomówień, insynuacji i stawiania nieprawdziwych zarzutów, godzących w sędziów, w tym sędziów Sądu Najwyższego, którzy, zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, służąc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając swoje obowiązki sumiennie i bezstronnie, stoją na straży prawa i krytykują działania władzy politycznej prawo te łamiące.
7. Wyraża sprzeciw wobec działań organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa odnośnie do nietransparentnego i nierzetelnego procedowania w kwestii wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doprowadzającego do tego, że rekomendowane są osoby powiązane z organami władzy wykonawczej, czy też karane dyscyplinarnie, a więc nie dające żadnej gwarancji obiektywizmu, niezależności i niezawisłości w orzekaniu.

Za uchwałą głosowało 41 sędziów, przeciw uchwale głosowało 2 sędziów.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 10 wrz 2018, 19:33

Uchwała Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 10 września 2018 roku

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei i Bartłomieja Przymusińskiego i innych członków SSP „Iustitia”.
Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastraszenia wszystkich sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędziowie Igor Tuleya i Bartłomiej Przymusiński aktywnie bronią zapisanego w Konstytucji trójpodziału władzy i prawa wszystkich obywateli do sądów wolnych od politycznego podporządkowania.
Domaganie się od sędziego Igora Tulei składania wyjaśnień w związku z przebiegiem posiedzenia, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznawał zażalenie na umorzenia śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu odbieramy jako bezpośrednią i niedopuszczalną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej.
Jawność postępowania przed sądami jest bowiem zasadą wynikającą wprost z Konstytucji, zaś przepisy Kodeksu postępowania karnego upoważniają Sąd zarówno do jawnego rozpoznania zażalenia na umorzenie śledztwa, jak i do zezwolenia mediom na rejestrację takiego posiedzenia.
Wzywamy zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, powołanego bez udziału środowiska sędziów do zaniechania działań godzących w prawo sędziów do udziału w debacie publicznej w obronie najważniejszych wartości gwarantowanych przez Konstytucję RP.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 10 wrz 2018, 19:34

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.09.2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w trosce o należyte funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości jako dobra wspólnego wszystkich Polaków:
1. w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o przypadkach wzywania przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w tym zwłaszcza sędziów Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego i Igora Tuleyi, do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniu dyscyplinarnym w związku z ich krytycznymi wypowiedziami medialnymi na temat legalności i sposobu funkcjonowania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa oraz przeprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości:
stanowczo protestuje wobec wykorzystywania sędziowskich postępowań dyscyplinarnych nie do ścigania rzeczywistych przewinień sędziowskich (co powinno być celem takich procedur) ale do tłumienia w ten sposób zasadnej krytyki oraz wywoływania „efektu mrożącego”, który ma powstrzymać innych sędziów przed dalszym kwestionowaniem legalności działań wymierzonych w ograniczanie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;
2. w związku z przymusowym przeniesieniem w ostatnim czasie byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka z dotychczasowego wydziału do wydziału pierwszoinstancyjnego:
wyraża pełną solidarność z osobą Pana Sędziego Waldemara Żurka, uważając okoliczności jego przeniesienia do nowego wydziału za bezprawne, niedostatecznie uzasadnione merytorycznie i wyraźnie wskazujące na represjonowanie go za dotychczasową niezłomną działalność na rzecz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;
3. wobec fundamentalnego znaczenia Sądu Najwyższego dla całego polskiego wymiaru sprawiedliwości i ogółu społeczeństwa:
szczególnie krytycznie ocenia dotychczasowy sposób procedowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa przy wyborze kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, uznając jej działania za nazbyt pospieszne, nie dość staranne i transparentne, a przy tym wyraźnie prowadzące do preferowania kandydatów w oparciu o kryteria polityczne, a nie merytoryczne; w związku z tym faktem wzywa członków Krajowej Rady Sądownictwa do rozważenia rezygnacji z zajmowanych funkcji gdyż, pomijając dotychczasowe zastrzeżenia do konstytucyjności i legalności wyboru „sędziowskiej” części Rady, jej obecny tryb pracy skłania do oceny, że nie jest ona w stanie podołać odpowiedzialnemu zadaniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także w sądach powszechnych i administracyjnych;
4. zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z apelem o rozważenie możliwości powstrzymania się przez niego z powołaniem nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wyjaśnienia wszystkich istniejących wątpliwości prawnych co do konstytucyjności i legalności działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa a także przeprowadzanych zmian w Sądzie Najwyższym;
5. zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do przesłania niniejszej uchwały do Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, a także do opublikowania jej na stronie internetowej Sądu albowiem zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Wynik głosowania:
obecnych 63, głosowało 58, w tym: 51 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 03 paź 2018, 21:37

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2018 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, mając na względzie złożone ślubowania sędziowskie, w trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażają sprzeciw wobec działań naruszających niezależność sądów i niezawisłość sędziów, równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej.
Wyrażamy słowa poparcia dla orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 r. zawierającego pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Nie zgadzamy się z wypowiedziami osób reprezentujących władzę wykonawczą i ustawodawczą oraz przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, którzy kwestionują podstawy prawne Sądu Najwyższego do zadania pytań prejudycjalnych zawartych w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 2018 r. skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarzucającymi składowi orzekającemu naruszenie prawa, mającego mieć znamiona przestępstwa, sugerującymi konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej tych sędziów.
Popieramy i przyłączamy się do uchwał innych sądów, apeli stowarzyszeń, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych odnoszących się do działań władzy ustawodawczej i wykonawczej godzących w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości. Za niedopuszczalne uważamy podejmowanie działań zmierzających do ograniczania prawa do wyrażania opinii w obronie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów, zwłaszcza podejmowanych w stosunku do sędziów Waldemara Żurka, Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego, Igora Tulei, Ewy Maciejewskiej, Moniki Frąckowiak i Olimpii Barańskiej- Małuszek.
Uznajemy, że dokonane zmiany w ustawach: Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym, stanowią wyraz oczywistego naruszenia przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji konstytucyjnych - niezależności sądownictwa i w konsekwencji prowadzą do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości oraz podporządkowania go czynnikowi politycznemu, grożąc pogwałceniem zasady ochrony prawnej obywateli, w zakresie rzetelnego procesu, przed niezawisłym i bezstronnym sądem.
Wyrażamy głęboki niepokój z powodu obniżenia kryteriów dla kandydatów do objęcia stanowisk sędziów w Sądzie Najwyższym, pozbawionych analizy merytorycznej pracy kandydatów na te stanowiska, którzy mają być przedstawieni do aktu powołania Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, bez oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przedstawione przez Sąd Najwyższy pytania prejudycjalne w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 2018 r., co prowadzi do nieposzanowania prawa europejskiego Unii Europejskiej.
Uważamy, że wielu powołanych już sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie gwarantuje niezawisłości i obiektywizmu, zwłaszcza z uwagi na swoją przeszłość zawodową oraz powiązania z przedstawicielami władzy wykonawczej. *
Stwierdzamy, że ukształtowanie postępowania dyscyplinarnego, przez władzę ustawodawczą, umożliwiające arbitralne powoływanie przez Ministra Sprawiedliwości Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości w każdej sprawie, z wyłączeniem od czynności powołanych na zasadach ogólnych innych rzeczników dyscyplinarnych, jest realnym instrumentem do prowadzenia niezasadnych postępowań dyscyplinarnych, mających represyjny charakter i niweczących niezależność władzy sądowniczej.
Obawiamy się, że rzetelność i obiektywizm postępowań dyscyplinarnych, prowadzonych w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego będą zachwiane, mając na względzie ujawnione zastrzeżenia do wielu wybranych kandydatów do orzekania w tej izbie, umożliwiając procesowo wydanie wyroku skazującego w drugiej instancji, nawet w przypadku wydania wyroku uniewinniającego albo umarzającego postępowanie przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji, z „prawem" do zaskarżenia takiego orzeczenia do tej samej izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego orzekającej w „innym" składzie.
Oczekujemy poszanowania dla władzy sądowniczej i sędziów oraz wyrażamy sprzeciw i oburzenie wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, deprecjonujących wymiar sprawiedliwości, zawierających znamiona pomówień o niegodne, nierzetelne, niezgodne z prawem sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
Postulujemy i dostrzegamy konieczność zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w zakresie procedur, zmierzających do realnego przyspieszenia postępowań, ograniczenie zmian-jak dotychczas- do wyłącznie kwestii personalnych, prowadzić będzie do przewlekłości postępowań, obniżenia jakości orzecznictwa, zagrażając prawu obywateli do bezstronnego sądu i utraty przez Rzeczpospolitą Polską charakteru państwa prawnego.
Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu powierza Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:
1. Opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej tutejszego Sądu, nie późnej niż do 28 września 2018 r., gdyż zapoznanie opinii publicznej za stanowiskiem sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu i jest istotne dla działania sądu;
2. Przedstawienie niniejszej uchwały nie późnej niż do 28 września 2018 r. do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich„Iustitia", Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów „Themis", Przewodniczącemu Forum Współpracy Sędziów.
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 12 paź 2018, 11:23

UCHWAŁA NUMER II
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie warunków funkcjonowania Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z niepokojem konstatuje, że - mimo wytężonej pracy sędziów i urzędników sądowych - w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku sukcesywnie pogarszały się mierzone wskaźnikami statystycznymi jej wyniki i że średni czas rozpoznawania apelacji (liczony od wpływu sprawy do jej załatwienia) wydłużył się dwukrotnie, a w ekstremalnych przypadkach nawet się po¬troił. Przyczyny tego Zebranie upatruje nie tylko w czynnikach obiektywnych, takich jak wzrost wpływu spraw i coraz większy stopień ich komplikacji faktycznych i prawnych, ale i - nade wszystko - w działaniach i zaniechaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwala akceptowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, które wręcz pogarszają warunki pracy sądów i sędziów i - pod pretekstem tak zwanej reformy - zmierzają do podporządkowania władzom politycznym niezależnej od nich władzy sądowniczej. Z kolei Minister Sprawiedliwości nie za¬dbał o należyte dokadrowanie Sądu Apelacyjnego, nie podejmując przez blisko trzy lata nawet jawiących się jako oczywiste działań zmierzających do obsadzenia wakujących stanowisk, a jedyną jego aktywnością było odwołanie dobrze wypełniającego swe obo¬wiązki prezesa i zastąpienie go swoim nominatem.
Wbrew wszechobecnej propagandzie losowanie składów orzekających, prowadzone według nieczytelnych zasad i - jak informują media - w przypadku wybranych sędziów iluzoryczne, nie tylko nie czyni przydziału poszczególnym sędziom spraw do rozpozna¬nia sprawiedliwszym, ale i nie uwzględnia w ogóle specyfiki pracy w wydziałach odwoławczych i pracę tę wręcz utrudnia.
Zebranie tą drogą zwraca się do obywateli, potencjalnych stron w postępowaniach przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, by zrozumieli, w jakich warunkach Sąd ten musi pracować i kto za nieuniknione utrudnienia ponosi odpowiedzialność.
Zebranie wyraża przekonanie, że opisane w uchwale problemy dotyczą także innych
sądów w Polsce, nie czuje się jednak upoważnione do wypowiadania się w ich imieniu.

UCHWALA NUMER IV
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie zaskarżenia przez Komisję Europejską ustawy o Sądzie Najwyższym
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z zadowoleniem przyjęło do wiadomości, że Komisja Europejska zdecydowała się zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchwaloną przez obecny parlament ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z dnia 2 stycznia 2018 roku, pozycja 5, z późniejszymi zmianami). Na niezgodność tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze standardami europejskimi i Zebranie, i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zwracały już uwagę w swych wcześniejszych uchwałach, czyniły to też inne samorządy sędziowskie, skupiające sędziów stowarzyszenia oraz wszystkie liczące się autorytety prawnicze. Zebranie wyraża jednocześnie ubolewanie, że na analogiczny krok Komisja nie zdecydowała się w przypadku innych stanowiących zagrożenie dla praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej ustaw: o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa.

UCHWAŁA NUMER V
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie działań obywateli na rzecz niezależności sądów
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach dziękuje tym wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przez ostatnie lata aktywnie wspierali sędziów w ich działaniach zmierzających do zachowania niezależności władzy sądowniczej od mających charakter polityczny dwóch pozostałych konstytucyjnych władz: ustawodawczej i wykonawczej.
Jednocześnie Zebranie zwraca się do wszystkich sędziów, by w swojej codziennej służbie dawali świadectwo temu, że na tę aktywną obywatelską obronę zasługiwali i zasługują.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 14 paź 2018, 21:25

Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, którym zgodnie z art. 2 Konstytucji R.P. powinna być Rzeczpospolita Polska. Moc wiążąca takich orzeczeń dla wszystkich organów i podmiotów znajduje też jednoznaczne potwierdzenie w art. 7 Konstytucji i przepisach ustaw, takich jak np. art. 170 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ostatnie działania organów naszego państwa nierespektujących postanowień zabezpieczających Naczelnego Sądu Administracyjnego przy procedurze powołania sędziów Sądu Najwyższego uderzają w konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej Polskiej i nie służą dobru jej obywateli. Podważają bowiem zaufanie obywateli do władzy sądowniczej i prowadzą do anarchizacji życia publicznego.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ