Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1254
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 09 mar 2020, 09:22

UCHWAŁA nr 6
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów
z dnia 8 marca 2020 r.
w sprawie oświadczeń składanych w trybie art. 88 a § 1 u.s.p.

W pełni akceptujemy i popieramy stanowisko stowarzyszeń sędziowskich IUSTITIA i THEMIS w sprawie odmowy składania oświadczeń przez sędziów dotyczących ich przynależności do zrzeszeń.
Podkreślamy, że art. 88 a § 1 u.s.p., tak daleko wkraczający w prywatną sferę sędziów jest niezgodny z Konstytucją RP, w tym art. 51 ust. 2, ograniczającym prawo władz do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym, jak również z Europejską Konwencją Praw Człowieka, statuującą w art. 8 ust. 1 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Nie ma żadnych podstaw do tego, by uznać za niezbędne ujawnienie takich danych, jak przynależność sędziego do stowarzyszenia Amazonek, stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Autyzmem czy stowarzyszenia prowadzącego szkołę niepubliczną.
Zwracamy się do sędziów o składanie oświadczeń o odmowie złożenia oświadczenia. Będzie to wyraz solidarności z tymi, którzy musieliby ujawnić dane wrażliwe. Jednocześnie będzie to akt odmowy podporządkowania się niekonstytucyjnemu przepisowi.
Apelujemy także do sędziów, którzy nie należą do jakichkolwiek zrzeszeń, o złożenie takiego oświadczenia o odmowie podania informacji o przynależności. Będzie to akt solidarności w ramach środowiska sędziowskiego.
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 304
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 25 mar 2020, 19:42

UCHWAŁA nr 7
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie udziału sędziów w komisjach wyborczych


Żyjemy w czasie wyjątkowym.
Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi. Konsekwencją ogłoszenia stanu nadzwyczajnego jest niemożność przeprowadzenia wyborów w czasie jego trwania i ciągu 90 dni po jego zakończeniu.
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa.
Tu nie chodzi o podstawy prawne. Tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich, o bezpieczeństwo milionów Polaków.
W tej szczególnej sytuacji zwracamy się do wszystkich sędziów o powstrzymanie się od udziału w procedurach wyborczych, zaś do sędziów wybranych do okręgowych komisji wyborczych – o rezygnację z ich prac.
W naszym głębokim przekonaniu nie da się pogodzić przysięgi sędziowskiej z brakiem dbałości o dobro współobywateli. W chwili obecnej nie da się też przeprowadzić wyborów z poszanowaniem zasad równości i powszechności. Udział w takich komisjach byłby legitymizowaniem naruszenia prawa.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1254
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 30 mar 2020, 00:40

UCHWAŁA nr 6/20
Forum Współpracy Sędziów
z dnia 29.03.2020 roku
w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi.
My, przedstawiciele sędziów w Forum Współpracy Sędziów stwierdzamy, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa.
Konsekwencją wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wolności działalności gospodarczej, wolności osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do strajku, prawa własności, wolności pracy, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawa do wypoczynku (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Konsekwencją wprowadzenia takiego stanu jest też możliwość wyrównywania obywatelom strat majątkowych wynikających z zastosowanych ograniczeń.
Jeśli zważy się na skalę i zakres ograniczeń praw i wolności obywatelskich już wprowadzonych to nie może być wątpliwości, iż mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej.
Sprzeciwiamy się wprowadzaniu ograniczeń praw konstytucyjnych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, przewidzianego dla takich działań. Jednocześnie rozumiemy potrzebę wprowadzenia takich ograniczeń dla zabezpieczenia życia i zdrowia milionów Polaków.
Dlatego domagamy się od Rady Ministrów dostosowania stanu prawnego do faktycznej sytuacji zaistniałej w naszym państwie i niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w zgodzie z przepisami Konstytucji RP i ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 304
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 27 lip 2020, 21:48

Uchwała nr 2/20 Zespołu Interwencyjnego FWS z 23 lipca 2020 roku.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wyraża stanowczą krytykę i sprzeciw wobec ostatnich działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika. W swoim komunikacie Rzecznik poinformował o przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych 14 sędziom sądów powszechnych, którzy w jego mniemaniu dopuścili się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa - poprzez zatajenie w pisemnych oświadczeniach przynależności do zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów oraz do jego organu o nazwie Stałe Prezydium.

Przypominamy, że Forum powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym, a FWS jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS ma charakter stałej konferencji, opartej o zasadę dobrowolności udziału. Podstawowym zadaniem FWS jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych sprawach dla sądownictwa. Forum nie przybrało żadnej formy organizacyjnej, nie jest więc również zrzeszeniem, albowiem polskie prawo nie zna takiej formy organizacyjnej. FWS powstało jako głos sędziów, podniesiony w reakcji na drastyczne ograniczenie samorządności i zawłaszczenie Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków.

Nie mamy wątpliwości, że jedynym celem działań Zastępcy Rzecznika jest wywołanie efektu mrożącego w wymiarze sprawiedliwości poprzez szykanowanie tych sędziów, którzy mając nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierać publicznie głos w sprawach dla nich najistotniejszych, odważnie to czynią. Oczekiwanie, że sędziowie będą ujawniali publicznie wszelkie aspekty swojej działalności intelektualnej i to pod groźbą sankcji dyscyplinarnej jest niczym nieuprawnioną ingerencją w prywatne życie tych osób. Rzecznik powołując się na art. 88a § 1 usp, drastycznie nadużywa prawa oczekując, że w ramach obowiązków wynikających z tego przepisu sędziowie będą publicznie składali pisemne oświadczenia odnoszące się do tego z kim, o czym i w jakiej formie dyskutują i wymieniają poglądy.

Solidaryzując się z sędziami, których dotknęły działania Rzecznika, a jednocześnie dostrzegając jego niekonsekwencję i niestaranność poczynionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających ustaleń, przez zaniechanie zapoznania się z wszelkimi aspektami działań FWS – Zespół Interwencyjny FWS jednogłośnie postanowił wyrazić swój sprzeciw.

SSR Małgorzata Brzózka-Chamala – Sąd Rejonowy w Częstochowie

SSR Dominik Czeszkiewicz – Sąd Rejonowy w Suwałkach

SSR Katarzyna Kałwak – Sąd Rejonowy w Oleśnie

SSR Ewa Kurasz – Sąd Rejonowy w Bartoszycach

SSR Magdalena Modrzyńska – Sąd Rejonowy w Elblągu

SSR Michał Olszewski – Sąd Rejonowy w Kościanie

SSR Radosław Ślęzak – Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

SSR Marek Wójcik – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

ODPOWIEDZ