Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 28 lis 2018, 22:08

Komunikat
Załączniki
8A8F9E79-BA22-4D91-A46C-C2433A057F17.png
8A8F9E79-BA22-4D91-A46C-C2433A057F17.png (223.18 KiB) Przejrzano 29889 razy
5A5A2D13-A8C2-427A-8AE5-026E149EF731.png
5A5A2D13-A8C2-427A-8AE5-026E149EF731.png (226.44 KiB) Przejrzano 29889 razy
5D3924A8-976E-41BF-ABBA-66F8FCE9F317.png
5D3924A8-976E-41BF-ABBA-66F8FCE9F317.png (218.56 KiB) Przejrzano 29889 razy
06E017BC-963E-4647-8EE9-BCC1A60A079B.png
06E017BC-963E-4647-8EE9-BCC1A60A079B.png (217.03 KiB) Przejrzano 29889 razy
0D92E76F-B982-4E36-A4D3-A11096F76540.png
0D92E76F-B982-4E36-A4D3-A11096F76540.png (172.58 KiB) Przejrzano 29889 razy
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 07 gru 2018, 10:33

Wspólne stanowisko przedstawicieli
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych

Przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich obecnych na konferencji w dniu 6 grudnia 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim popierają postulaty płacowe wszystkich pracowników sądów powszechnych i administracyjnych, w tym asystentów sędziego - adekwatnie do ich wysokich kwalifikacji zawodowych.
Wynagrodzenia tych pracowników, będących istotnym ogniwem w prawidłowym funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie od 2011 roku, a waloryzacja w 2010 r. była symboliczna.
Zebrani apelują do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie i warunki pracy pracowników sądownictwa oraz stałe i pełne urealnianie wynagrodzeń.
Niedopuszczalne jest wywieranie nacisków i zastraszanie pracowników przez przełożonych w celu ograniczenia ich praw pracowniczych - w tym akcji protestacyjnych.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 14 gru 2018, 09:38

Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie wniosku organu działającego jako Krajowa Rada Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich obecni na Konferencji w dniu 6 grudnia 2018 r. w Gorzowie Wlkp. wyrażają dezaprobatę a równocześnie niepokój co do przyszłości państwa prawa i zasady trójpodziału władzy, w związku ze złożeniem przez organ działający jako Krajowa Rada Sądownictwa wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP szeregu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (sygn. K 12/18). Z wielu publicznych wypowiedzi sędziów-członków składającego wniosek podmiotu wynika, że wniosek został złożony dla pozoru - zdaniem tych członków zostali oni wybrani do KRS w zgodzie z Konstytucją, a Trybunał ma to jedynie potwierdzić. Prawdziwym zatem zamiarem wnioskodawcy jest uzyskanie wyroku przeciwnego do wnioskowanego, a więc stwierdzającego, że kwestionowane przepisy są zgodne z Konstytucją RP.
O rzeczywistych intencjach organu działającego jako KRS, świadczy też fakt, iż mimo złożenia wniosku oraz licznych apeli stowarzyszeń i organów samorządowych sędziów, organ ten nadal prowadzi postępowania w przedmiocie opiniowania kandydatów na sędziów. Gdyby organowi temu naprawdę chodziło o stwierdzenie niekonstytucyjności wskazanych we wniosku przepisów, to takie działanie należałoby uznać za skrajnie nieodpowiedzialne, szkodliwe i nieracjonalne, jako prowadzące w przyszłości wprost do możliwości podważania ważności dokonanych w wyniku tych postępowań nominacji sędziowskich, a co za tym idzie ważności orzeczeń wydawanych przez sędziów powołanych w wyniku nieważnych postępowań.
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że faktycznym celem podmiotu składającego wniosek jest uzyskanie wyroku stwierdzającego zgodność z Konstytucją kwestionowanych przepisów, co stanowi o pozorności wniosku i jednocześnie narusza obowiązek uczciwego i lojalnego działania podmiotu występującego do Trybunału. Należy zauważyć, że Trybunał jest związany granicami wniosku. Podmiot domagający się „na niby” stwierdzenia niezgodności kwestionowanych przepisów z Konstytucją może tak określić te granice i powołać takie argumenty aby uzyskać orzeczenie przeciwne do tego, którego formalnie się domaga. Złożenie takiego pozornego wniosku stanowi zatem ewidentne nadużycie prawa.
To nadużycie staje się jeszcze bardziej widoczne gdy się zauważy, że złożony wniosek stanowi próbę obejścia wynikającego z art. 186 ust. 1 i 2 Konstytucji RP obowiązku obrony przez KRS niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nikt bowiem nie zaprzeczy, że wybór sędziów - członków KRS przez posłów a nie przez sędziów, a o to przede wszystkim chodzi w złożonym wniosku, stanowi o ogromnym osłabieniu władzy sądowniczej względem władzy ustawodawczej. Tak więc poprzez złożenie pozornego wniosku organ działający jako KRS dąży do uzyskania, z naruszeniem art. 186 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, orzeczenia istotnie osłabiającego pozycję sądów i sędziów.
Wyjaśnienia wymaga wyznaczenie do rozpoznania tego pozornego wniosku składu orzekającego bez zachowania wymaganej przez art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym kolejności alfabetycznej oraz powołanie do składu 3 sędziów, którzy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie K 5/17 wyrazili już pogląd, iż wybór sędziów-członków KRS nie przez sędziów, jest zgodny z Konstytucją. Rodzi to bowiem wątpliwości, czy Trybunał nie rozpozna tego pozornego wniosku merytorycznie, udając, że nie dostrzega sprzeczności między treścią wniosku a faktycznymi intencjami wnioskodawcy, który złożył ten wniosek w złej wierze, nadużywając prawa z art. 186 ust. 2 Konstytucji RP w celu ewidentnego osłabienia władzy sądowniczej.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 21 gru 2018, 08:48

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 11/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.


Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem zbierania informacji i monitorowania przypadków naruszeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zdecydowanie sprzeciwia się działaniom Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców podejmowanym w postępowaniach dotyczących zadania pytań prejudycjalnych przez Sądy Okręgowe w Łodzi, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim.

Czynności te uznajemy za ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej, niedopuszczalną formę nacisku na sędziów z powodu wydanych przez nich orzeczeń, przejaw niedozwolonego nadużycia przysługujących uprawnień oraz próbę zastraszania całego środowiska sędziowskiego.

Przypominamy, że każdy sędzia krajowy, który występuje z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, działa zarazem jako sędzia unijny, przez co przysługują mu podwójne gwarancje niezawisłości, tj. zarówno wynikające z prawa krajowego, jak i unijnego. Dlatego, działając w opisany sposób, Rzecznik obraża zarówno art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, jak i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Wszczęcie kroków dyscyplinarnych wobec sędziów zadających pytania prejudycjalne wręcz potwierdza zasadność pytań o stan praworządności w Polsce, zwłaszcza zaś zawartą w jednym z nich tezę, iż upolitycznienie nowego trybu postępowania dyscyplinarnego stwarza ryzyko wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych i może służyć wywieraniu niedopuszczalnego nacisku na sędziów.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 28 gru 2018, 22:29

Komunikat
Załączniki
78724007-10AC-465F-AF9A-9ABB00FC2F96.png
78724007-10AC-465F-AF9A-9ABB00FC2F96.png (225.71 KiB) Przejrzano 29821 razy
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 09 sty 2019, 23:09

Komunikat Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 10.01.2019 r.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, stosownie do swojej uchwały z dnia 7.10.2018 r., zwróciło się do wszystkich sędziów w Polsce o wyrażenie opinii w przedmiocie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez udzielenie odpowiedzi na dwa pytania w anonimowej ankiecie.
Według stanu na dzień 10.01.2019 roku swoje zdanie wyraziło przeszło 3000 sędziów, ze 143 sądów.
Na pytanie:
,, Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?”
Odpowiedzi ,,Tak” udzieliło 5 % sędziów, odpowiedzi ,,Nie”, udzieliło 91 % sędziów, a odpowiedzi ,,Nie mam zdania” udzieliło 4 %.
Na pytanie:
,, Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?”
Odpowiedzi ,,Tak” udzieliło 87 % sędziów, odpowiedzi ,,Nie”, udzieliło 5 %, a odpowiedzi ,,Nie mam zdania” udzieliło 8 %.
Informując o powyższym dziękujemy sędziom, którzy zechcieli zabrać głos w tej ważnej dla prawidłowego funkcjonowania sądownictwa sprawie.
Jednocześnie zwracamy się z apelem do tych sędziów, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości oddania głosu, aby uczynili to do końca kwietnia 2019 roku, tak aby możliwe było ogłoszenie ostatecznych wyników sędziowskiego referendum w sprawie KRS.
Głosowanie może się odbyć poprzez anonimowe wypełnienie ankiet z powyższymi pytaniami na zebraniu sędziów danego sądu, chociażby przy okazji zebrania służącego ocenie pracy sądu w 2018 roku albo poprzez rozdanie i zebranie ankiet przez jednego z sędziów.
O wyniku głosowania należy powiadomić Stałe Prezydium FWS, na adres mailowy fws.prezydium@gmail.com , podając wynik liczbowo i procentowo.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 21 sty 2019, 17:24

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża głębokie oburzenie kolejnymi działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców, wszczynanymi wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów, biorących aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej zmian ustrojowych w zakresie sądownictwa oraz podejmujących działania edukacyjne. Szczególnie oburzające są działania polegające na zwracaniu się do władz poszczególnych sądów, w których sędziowie ci pełnią służbę, o opinie i dane statystyczne dotyczące ich pracy (w tym stabilność orzecznictwa, terminowość sporządzania uzasadnień i przypadki stwierdzonych przewlekłości postępowania), podczas gdy zakres żądanych informacji wykraczał w oczywisty sposób poza zakres przedmiotowy prowadzonych postępowań wyjaśniających, gdzie wskazywano „przekroczenie granic przynależnej sędziemu swobody wypowiedzi publicznej dotyczącej innych sędziów i przedstawicieli konstytucyjnych organów władzy publicznej”. W świetle komunikatu Rzecznika z dnia 17 stycznia 2019 r. o postawieniu zarzutów dyscyplinarnych sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek oczywiste staje się, że opisane zbieranie informacji miało na celu znalezienie jakichkolwiek ewentualnych uchybień w zachowaniu sędziów, mogących posłużyć za podstawę do postawienia zarzutów. Potwierdza to sposób i forma zredagowania przedmiotowego komunikatu, w którym Rzecznik nie poprzestaje na podaniu do wiadomości faktu wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych, lecz w sposób kategoryczny i stanowczy przesądza o zaistnieniu deliktów dyscyplinarnych polegających na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa. Wobec zauważalnego ogromnego wzrostu wpływu spraw do wydziałów cywilnych (w jakich pełnią służbę obwinione sędzie), co przy jednoczesnym wieloletnim wstrzymywaniu przez Ministra Sprawiedliwości ogłaszania konkursów na wolne stanowiska sędziowskie przełożyło się na znane wszystkim sędziom zjawisko nadmiernego obciążenia referatów i bardzo często występujące problemy przewlekłości postępowań i nieterminowości uzasadnień, nie budzi wątpliwości, że postawienie zarzutów sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek ma charakter szykany i obliczone jest na osiągnięcie tzw. efektu mrożącego, mającego odwieść sędziów od aktywnej obrony praworządności i wartości konstytucyjnych.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 18 lut 2019, 13:50

Komunikat
Załączniki
37883E86-14C5-469E-8D4F-E4895993A530.png
37883E86-14C5-469E-8D4F-E4895993A530.png (216.09 KiB) Przejrzano 29566 razy
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 26 mar 2019, 16:30

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 2/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, stanowczo protestuje przeciwko czynnościom rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępców, jak również izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jednoznacznie wkraczającym w sferę orzeczniczą, w której sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w sprawowaniu urzędu, i de facto mającym na celu karanie sędziów za wydane orzeczenia. W świetle stanowiska rzecznika dyscyplinarnego z dnia 5 marca 2019 r., odnośnie do orzeczenia wydanego w dniu 24 września 2018 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Sławomira Jęksę, oczywiste jest, że rzecznik przypisuje sobie uprawnienie do recenzowania kierunków rozstrzygnięć w orzeczeniach sądowych, podczas gdy wydawanie orzeczeń stanowi element wymierzania sprawiedliwości zastrzeżony dla władzy sądowniczej.
Absolutny sprzeciw budzi orzeczenie z dnia 22 marca 2019 r. wydane w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wymierzające karę upomnienia sędzi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alinie Czubieniak, która nakazała powtórzenie posiedzenia aresztowego względem osoby z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi na konieczność zapewnienia jej obrońcy, co w świetle treści uzasadnienia wyroku ETPCz z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Beuze v. Belgium (nr 71409/10) należy uznać za działanie prawidłowe, niezależnie od okoliczności, że doszło do niedopuszczalnego, godzącego w sferę niezawisłości sędziowskiej ukarania sędziego za treść wydanego orzeczenia. Kuriozalnym wręcz należy nazwać stanowisko wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia izby dyscyplinarnej, iż przyczyną ukarania było wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej decyzji o uchyleniu postanowienia aresztowego – oznacza to w istocie, że orzeczenie obwinionej sędzi było merytorycznie prawidłowe.
Przytoczone przypadki pozwalają domniemywać pozamerytoryczne motywy działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz osób nominowanych na stanowiska orzeczników w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Potwierdzenie natomiast takich motywów w przypadku rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców stanowić mogą kolejne postępowania wszczynane w sprawach rzekomego uchybienia przez wymienionych sędziów godności zawodu poprzez zachowania mające miejsce w toku prowadzonych postępowań - odnośnie do sędziego Sławomira Jęksy za treść złożonych wyjaśnień, a w przypadku sędzi Aliny Czubieniak za wypowiedzi w mediach.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 26 kwie 2019, 00:07

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Forum Współpracy Sędziów, reprezentowane przez Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny, wyraża największe oburzenie z powodu wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Nowym Jorku uznając ją za haniebną, obraźliwą i nie mającą żadnego związku z historyczną, ani aktualną pozycją polskich sędziów. Słowa Premiera stanowią kolejny przykład szkalowania polskich sędziów na arenie międzynarodowej i dowodzą braku podstawowej wiedzy historycznej o polskim sądownictwie. Poczynione porównanie do zachowań francuskich kolaborantów z okresu rządów Vichy świadczy o braku zdolności do analitycznej oceny historycznych zdarzeń, co powinno cechować polityka piastującego taką funkcję, a zwłaszcza historyka, jakim z wykształcenia jest Premier.
Forum Współpracy Sędziów w pełni aprobuje uchwałę SSP Iustitia z dnia 23.04.2019 r. i także żąda od prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, aby przeprosił polskich sędziów w formie, która powinna dotrzeć zarówno do sędziów, jak i obywateli oraz społeczności międzynarodowej.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ