Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 16 kwie 2018, 23:56

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 2/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża zaniepokojenie działaniami Prokuratury obejmującymi wezwania na przesłuchania sędziów sądów szczecińskich w związku z wyznaczeniem sędziów referentów do rozpoznania wniosków w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania oraz środków odwoławczych od decyzji w tym przedmiocie wobec byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police”. Takie działanie Prokuratury może być odbierane jako wyraz próby zastraszania sędziów oraz jako zakamuflowana forma wpływania na niezawisłość w orzekaniu.
Zespół Interwencyjny jednocześnie zauważa, że ustalanie reguł wyznaczania składów w zakresie rozpoznawania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz środków odwoławczych od tych decyzji odbywa się zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami, a Departament Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie dostrzegł w tym zakresie żadnych uchybień w pracy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Podejmowanie zatem powyższych działań – i co znamienne, po prawomocnym, z zachowaniem instancyjności, nieuwzględnieniu wniosków Prokuratury – jawi się jako forma represji w stosunku do sędziów i próba wywarcia wpływu także na sędziów mogących orzekać w przyszłości, których rozstrzygnięcia pozostawać będą w niezgodzie z oczekiwaniami oskarżyciela publicznego.
Zespół Interwencyjny FWS zwraca się do Zgromadzeń Ogólnych sędziów każdej z apelacji o ewentualne podjęcie uchwał mających sygnalizować sytuację, do jakiej doszło w Szczecinie.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 27 kwie 2018, 20:53

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 3/2018 dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, sprzeciwia się publicznemu sugerowaniu przez polityków partii opozycyjnej, że fakt zastosowania wobec jednego z jej członków tymczasowego aresztowania świadczy o zaangażowaniu sądu w kampanię wyborczą partii rządzącej i walkę sił politycznych. Należy podkreślić, że pojęcie niezawisłości sędziowskiej nie może być utożsamiane jedynie z określonym rodzajem rozstrzygnięć sądowych w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec osób związanych z daną partią polityczną. Przypomnieć należy, iż każda dotycząca tej kwestii decyzja sądu podlega kontroli instancyjnej zgodnie z przepisami procedury karnej.
Jednocześnie Zespół pragnie zauważyć, iż tego typu zarzuty jawią się jako naturalna konsekwencja wcześniejszych wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, który publicznie wyrażał oburzenie wobec niezastosowania tymczasowego aresztowania w sprawie byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police”, a podległa mu Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie prawidłowości wyznaczania sędziów referentów do rozpoznania wniosków aresztowych.
Powyższe działania jawią się jako próba wywarcia wpływu na sędziów orzekających zwłaszcza w sprawach budzących żywe zainteresowanie opinii publicznej z uwagi na udział osób powiązanych ze środowiskami politycznymi, jak również stanowią asumpt do kolejnych wypowiedzi podważających zaufanie do bezstronności sądów.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 13 maja 2018, 23:24

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 13.05.2018 r. w sprawie zamiaru Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego narzucenia sędziom obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamiaru Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego narzucenia sędziom wbrew ich woli obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym. Szczególnie negatywnie należy ocenić podejmowanie takich działań wobec sędziów nie orzekających dotychczas w sądach apelacyjnych.
W dniu 09.05.2018 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa podano kandydatury sędziów sądów powszechnych, którym Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny zamierza powierzyć obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym na czas trwania kadencji w wymiarze 6 lat. Z treści art. 110a § 2 usp wynika, że wykonywanie tych obowiązków jest niezależne od wykonywania obowiązków służbowych związanych z zajmowanym przez sędziego miejscem służbowym. Wcześniej prezesi sądów zwrócili się do sędziów, aby zgłosili się do wykonywania tych obowiązków. W sytuacji braku chętnych Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny w sposób arbitralny, bez uzyskania zgody sędziów, dokonał ich wyboru i przesłał listę sędziów do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa celem zaopiniowania.
Znowelizowane przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych milczą na temat zgody sędziów, którym powierza się orzekanie w sądach dyscyplinarnych, jednakże zgodnie z treścią art. 180 ust. 2 Konstytucji RP przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego (art. 55 § 3 usp). Zmiana miejsca służbowego sędziego może być dokonana bez zmiany stanowiska w przypadkach i w trybie określonych w art. 75. W myśl art. 75 § 1 usp przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe może nastąpić tylko za jego zgodą.
Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów (art. 77 § 1 usp).
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zarówno powierzenie sędziemu pełnienia funkcji w sądzie, jak i delegowanie do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie wymaga uzyskania zgody sędziego. Trzeba też przypomnieć, że niedawno wielu sędziów odmówiło Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu zgody na pełnienie funkcji prezesa sądu i wówczas nie powierzył im tych obowiązków.
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny zamierza skierować do sądów dyscyplinarnych m.in. sędziów orzekających w najbardziej obłożonych sprawami sądach rejonowych, których siedziby są znacznie oddalone od sądu apelacyjnego – sądu dyscyplinarnego. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że powierzenie obowiązków w sądach dyscyplinarnych może być traktowane jako środek represji wobec określonych sędziów, tym bardziej że orzeczenia sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji będą mogły być dowolnie zmieniane przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ponadto nie zaproponowano żadnych rozwiązań, które ułatwiałyby tym sędziom łączenie obowiązków orzeczniczych. Może to także doprowadzić do nadmiernego obciążenia pracą sędziów i negatywnie wpływać na poziom ich orzecznictwa, a ponadto może prowadzić do przewlekłości postępowań prowadzonych przez sędziego w jego macierzystym sądzie.
W związku z powyższym, a także uzasadnionymi wątpliwościami co do zgodności wprowadzonego modelu postępowania dyscyplinarnego z Konstytucją RP, nie może dziwić brak zgłoszeń sędziów do wykonywania obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego w sądzie apelacyjnym. Natomiast próba narzucenia sędziom tych obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego stanowi kolejny przejaw arogancji i nadużycia władzy politycznej.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 02 lip 2018, 13:37

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 4/2018 z dnia 02 lipca 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, w tym Premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz marszałków Sejmu i Senatu, deprecjonujących Sąd Najwyższy oraz Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. W szczególności sprzeciwiamy się wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości sugerującej przyszłe poniesienie przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego odpowiedzialności dyscyplinarnej za rzekome nieprzestrzeganie Konstytucji, w związku z deklaracją trwania na stanowisku do końca kadencji określonej konstytucyjnie. Za niedopuszczalną w publicznej debacie, jako godzącą w zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów, uważamy zwłaszcza wypowiedź Ministra Sprawiedliwości suponującą działanie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego „w sposób oczywisty wbrew prawu”. Przypominamy, że w ustroju demokratycznym opartym na zasadzie trójpodziału władz to niezawisłe sądy są uprawnione do orzekania, czy dane działanie jest niezgodne z prawem, a zatem i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślamy, że jedynie poszanowanie Konstytucji, zasady trójpodziału władz oraz wzajemny szacunek pozwalają na budowanie i umacnianie państwa prawa, na dalsze, niezakłócone funkcjonowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 24 lip 2018, 10:45

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 5/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, śledząc prace powołanego z naruszeniem Konstytucji organu pełniącego funkcje Krajowej Rady Sądownictwa, której konstytucyjne obowiązki zostały określone jako stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 Konstytucji), wyraża zdecydowaną dezaprobatę dla działań pozorujących wykonywanie tych obowiązków, wypowiedzi członków-sędziów podważających pełnienie funkcji przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf, a nade wszystko dla braku podejmowania działań dla dobra wymiaru sprawiedliwości w ogóle – zwłaszcza zaniechania wypowiedzi w przedmiocie projektów ustaw otwarcie godzących w konstytucyjną zasadę niezależności sądownictwa jako jednej z trzech władz. Podkreślamy również z całą mocą, że aktywność sędziów podczas prac organu pełniącego funkcje Krajowej Rady Sądownictwa absolutnie nie może stwarzać nawet pozorów działania opartego na jakichkolwiek pozamerytorycznych przesłankach, i to narzuconych przez przedstawiciela władzy politycznej, a tak odbieramy zarówno przyjęcie przez przewodniczącego tzw. „czarnej listy” sędziów-kandydatów i następnie rozpowszechnienie jej wśród sędziów oceniających kandydatury na poszczególne stanowiska, jak i zgłoszenie wniosku o wyłączenie jawności dyskusji i głosowania obejmującego podjęcie części uchwał. Takie działania nie licują z godnością urzędu sędziego, kompromitują członków tego gremium będących sędziami, odbierają podstawy do przypisywania im miana reprezentantów środowiska sędziowskiego, są wyrazem braku szacunku tak dla samych siebie jak i dla wszystkich sędziów. Wobec opisanych wyżej wypowiedzi, działań i zaniechań, w powiązaniu z okolicznościami dokonania wyboru członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa wbrew Konstytucji, nie sposób uznawać tego organu za stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów i uprawniony do opiniowania kandydatów na stanowiska asesorskie i sędziowskie w sądach powszechnych, administracyjnych oraz w Sądzie Najwyższym.
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 10 sie 2018, 14:00

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 6/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko wypowiedziom przedstawicieli władzy wykonawczej, kwestionującym działalność orzeczniczą sądów, publicznie sugerującym możliwość nierespektowania orzeczeń sądowych (Sądu Najwyższego, będących następstwem wystąpienia przez ten organ z dopuszczalną na gruncie prawa i orzecznictwa europejskiego instytucją pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz wyrażającym zawoalowane groźby pod adresem konkretnych sędziów (sędziego Wojciecha Łączewskiego). Tego typu zachowania jednoznacznie świadczą o tym, że konstytucyjnie zagwarantowany trójpodział władzy staje się całkowicie iluzoryczny i fikcyjny, co zagraża przede wszystkim prawu obywatela do bezstronnego i niezawisłego Sądu. Oczekujemy na niezwłoczne zajęcie się tą kwestią przez obecnie funkcjonującą Krajową Radę Sądownictwa, który ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 17 sie 2018, 10:17

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 16.08.2018 r. - apel o wprowadzenie losowego przydziału spraw w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym

Forum Współpracy Sędziów uznając za słuszną co do zasady koncepcję losowego przydziału spraw, dostrzega jednocześnie w jej wprowadzaniu istotną niekonsekwencję. Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe.
Wszystkie Sądy i Trybunały stanowią władzę odrębną oraz niezależną od innych władz, należy więc postulować, aby zasada losowego przydziału spraw była realizowana transparentnie dzięki publicznie znanym i dostępnym algorytmom losowania nie tylko w sądownictwie powszechnym. Powinna konsekwentnie znaleźć zastosowanie we wszelkich kategoriach postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych, nie pomijając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 05 wrz 2018, 16:22

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 7/2018 z dnia 04 września 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykanę w stosunku do Pana Sędziego Waldemara Żurka, konsekwentnie występującego w obronie Konstytucji i niezależności sądów. Decyzja Prezesa Sądu odebrana będzie wprost jako zemsta na kimś, kto wraz ze znaczącą częścią środowiska prawniczego protestuje przeciwko obecnym zmianom w sądownictwie.
Takie działanie Prezesa Sądu jest jednocześnie próbą zastraszania innych sędziów, publicznie występujących w obronie niezależności sądów i niezawisłości sedziów i nie ma nic wspólnego z usprawnianiem działalności sądu, której nie służą takie metody zarządzania.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 19 wrz 2018, 21:19

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 8/2018 z dnia 19 września 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, który zgodnie z punktem 9. Deklaracji FWS przyjmuje informacje i monitoruje przypadki zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, przyłącza się do stanowisk stowarzyszeń sędziowskich, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i Komisji Europejskiej, dotyczących aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
W szczególności Zespół wyraża stanowczy sprzeciw wobec kroków podejmowanych przez sędziów - członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, mających na celu zastraszanie sędziów i wywołanie tzw. efektu mrożącego czy też dyscyplinującego:
- grożenia postępowaniami dyscyplinarnymi za działalność orzeczniczą,
- wzywania sędziów do składania wyjaśnień w związku z zajmowaniem stanowiska w debacie publicznej w obronie praworządności,
- dokonywania lustracji referatów (nawet za okres kilku lat wstecz) poszczególnych sędziów bez skonkretyzowanych podstaw prawnych i faktycznych, co samo w sobie stanowi stanowi co najmniej naruszenie przepisów prawa, w tym prawa międzynarodowego.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 02 paź 2018, 16:41

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 9/2018 z dnia 02 października 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, z całą mocą przypomina wszystkim uczestnikom życia publicznego, że istnienie niezależnego i apolitycznego wymiaru sprawiedliwości stanowi zasadę demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy. W jego ramach sędziowie winni pełnić służbę w sposób wolny od jakichkolwiek nieuprawnionych nacisków, w warunkach, które pozwalają na umacnianie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a obowiązek dbania o zapewnienie takich warunków ciąży zarówno na samych sędziach, jak i na przedstawicielach pozostałych władz. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi uderzających w godność sędziów, przypisujących im pozamerytoryczne kryteria przy wydawaniu orzeczeń, nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji i kultury (prezes partii Prawo i Sprawiedliwość), a także deklarujących zapamiętywanie i zapisywanie nazwisk konkretnych sędziów wydających orzeczenia sprzeczne z oczekiwaniami konkretnych polityków i sugerujących ich przyszłe rozliczenie (przewodniczący partii Platforma Obywatelska).
Po raz kolejny wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę wobec zaniechania podjęcia działań przez organ pełniący funkcje Krajowej Rady Sądownictwa, który, jeśli miałby wypełniać konstytucyjne obowiązki stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, powinien stanowczo reagować na opisane przypadki zachowań polityków.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ