Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 05 sie 2017, 10:52

W tym temacie będą podawane aktualne informacje o działalności FWS. Będzie on widoczny bez logowania. Nie można tutaj pisać.

Kontakt :

Forum Współpracy Sędziów
skrytka pocztowa numer 2
18-200 Wysokie Mazowieckie

Prezydium FWS - fws.prezydium@gmail.com

Zespół Interwencyjny FWS - fws.zespol@gmail.com

Rzecznicy prasowi FWS - fws.rzecznicy@gmail.com
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 11 sie 2017, 12:09

Sulęcin, dnia 9 sierpnia 2017 r.


Szanowny Pan
Dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej


Szanowny Panie Prezydencie!


W odpowiedzi na publicznie złożoną przez Pana Prezydenta deklarację o zamiarze przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych wszystkich szczebli, zorganizowani i działający w formule stałej konferencji o przyjętej nazwie Forum Współpracy Sędziów, zgłaszają gotowość wzięcia udziału w zapowiedzianym przez Pana procesie tworzenia nowych projektów ustaw.

Jednocześnie pragniemy Pana Prezydenta poinformować, że do współpracy na Forum sędziowie zostali delegowani uchwałami zebrań sędziów większości sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, tworząc reprezentatywną dla środowiska sędziowskiego grupę, która chce wziąć udział w debacie na temat reformy sądownictwa w naszym kraju.

Tak samo jak Panu Prezydentowi, środowisku sędziowskiemu bliskie jest należyte ukształtowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, który z jednej strony będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom społecznym, z drugiej strony zaś uwzględni konstytucyjne zasady : prawo obywateli do sądu, trójpodziału i równowagi władz, niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności sędziów. Jesteśmy świadomi, że praca sędziego jest służbą na rzecz obywateli, która powinna być wykonywana wedle najwyższych standardów wiedzy i kultury prawniczej, przy jednoczesnym normatywnym zagwarantowaniu stabilności i pewności warunków jej pełnienia, a także respektowania wartości określonych w Konstytucji.


Szanowny Panie Prezydencie, jeszcze raz zgłaszamy gotowość do udziału w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych, tym bardziej, że jest to pierwsza możliwość uczestniczenia w tworzeniu przepisów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości i chcielibyśmy tę szansę w pełni wykorzystać.Z poważaniem i wyrazami szacunku

Przewodniczący Prezydium
Forum Współpracy Sędziów
SSR Bartłomiej Starosta
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 15 sie 2017, 10:29

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów w sprawie zmian w prawie o ustroju sądów.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów w nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni pozytywnie ocenia podjęcie decyzji o zawetowaniu ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Włączenie tych ustaw do porządku prawnego znacząco naruszałoby konstytucyjne zasady trójpodziału i równowagi władz, niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów będące fundamentem ochrony praw i wolności każdego obywatela Rzeczypospolitej. Jednocześnie olbrzymim niepokojem napawa fakt, że wchodzi w życie ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pozostająca w wielu punktach w wyraźnej niezgodności z przyjętą w drodze ogólnonarodowego referendum i obowiązującą obecnie Konstytucją RP.
Pragniemy także przekazać podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędząc czasu i sił brali udział w pokojowych manifestacjach w obronie niezależności polskiego sądownictwa. Taka postawa motywuje każdego sędziego do zwiększenia wysiłków w pełnieniu służby dla dobra obywateli naszego kraju.
Dlatego apelujemy do wszystkich polskich sędziów:
- wykonujmy swą służbę z największym możliwym zaangażowaniem, aby sądy Rzeczypospolitej działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na którego najwyższym stopniu pozostaje Konstytucja RP, rozstrzygały sprawy sprawiedliwie i szybko, celem urzeczywistnienia prawnie chronionych dóbr obywateli Rzeczypospolitej;
- nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca br., co z pewnością będzie odnotowane i może być w przyszłości poczytane jako współuczestnictwo w działaniach niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym;
- bierzmy aktywny udział w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących sądownictwa, aby przyczynić się do wypracowania rozwiązań skutecznie reformujących polski wymiar sprawiedliwości przy zachowaniu ich zgodności z Konstytucją;
- informujmy Zespół Interwencyjny bądź Prezydium FWS o tym, w jaki sposób realizowane są zmiany na stanowiskach funkcyjnych w sądach na podstawie nowelizacji p.u.s.p. oraz o wszelkich próbach nacisku ze strony władz politycznych, czy nowo powołanych prezesów sądów lub przewodniczących wydziałów, które mogłyby godzić w sędziowską niezawisłość przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 13 wrz 2017, 16:06

Uchwała Stałego Prezydium FWS numer 4/2017 z dnia 13.09.2017 r., w sprawie zwrócenia się do KRS o zajęcie stanowiska w sprawie kampanii medialnej ,,Sprawiedliwe sądy”.

"Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozpoczętej przez Polską Fundację Narodową kampanii medialnej pod nazwą "Sprawiedliwe sądy", w której przy użyciu zmanipulowanych treści – poprzez uogólnianie pojedynczych przypadków nieprawidłowości i podawanie nieprawdziwych informacji – głęboko narusza się dobre imię wszystkich sędziów oraz podważa autorytet polskiego sądownictwa."
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 21 wrz 2017, 15:26

Uchwała Forum Współpracy Sędziów numer 1/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie kampanii medialnej ,,Sprawiedliwe sądy".

,,Forum Współpracy Sędziów zwraca się do osób mających wpływ na treści prezentowane w kampanii medialnej ,,Sprawiedliwe sądy" prowadzonej od dnia 8 września 2017 roku przez Polską Fundację Narodową o refleksję nad sensem i sposobem jej prowadzenia.
W naszej ocenie nazwa tej kampanii oraz jej deklarowany cel w postaci ujawniania prawdy o stanie sądownictwa i rzetelnej informacji o tym, czego dotyczą zmiany w wymiarze sprawiedliwości stoi w sprzeczności z treścią przekazu medialnego. Nawet pobieżna analiza jej treści ujawnia szereg przekłamań i manipulacji stosowanych dla dalszej promocji populistycznych pomysłów na ,,reformę sądownictwa”, które Prezydent RP słusznie zawetował. Epatowanie występującymi w każdej zbiorowości ludzkiej pojedynczymi przypadkami nagannych zachowań, nawet tych sprzed wielu lat, zmierza do wywołania wrażenia, że wszyscy polscy sędziowie są ludźmi niegodziwymi. Autorzy przekazu odwołują się do zasady odpowiedzialności zbiorowej wszystkich sędziów za czyny pojedynczych osób, które zresztą zostały już ukarane za to co zrobiły. Takie podejście obraża pozostałych sędziów, w tym również ławników, którzy służą codzienną uczciwą pracą obywatelom wydając wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto odwoływanie się do ustrojowych rozwiązań zagranicznych jest kolejną manipulacją polegającą na prezentowaniu przykładów oderwanych od całości danego systemu. Reforma polskiego sądownictwa powinna być najpierw zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a potem odwoływać się do wzorców dobrych dla innych państw.
Prowadzenie w taki sposób kampanii informacyjnej oceniamy też jako oczywiście sprzeczne z misją deklarowaną przez Polską Fundację Narodową, gdyż zamiast promować dobre imię naszego kraju prowadzi do obniżania autorytetu Polski na arenie międzynarodowej.
Nie chcemy, aby ,,zostało tak jak było", jednak Polska nie potrzebuje kolejnego nieprzemyślanego i z góry skazanego na porażkę eksperymentu reformatorskiego, z jakimi spotykamy się od lat. Ustawa - prawo o ustroju sądów powszechnych była na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zmieniana blisko 150 razy i nadal wymaga naprawy. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje mądrej i skutecznej reformy, w której chcemy w końcu czynnie uczestniczyć, gdyż dotąd propozycje sędziów politycy z reguły odrzucali, bądź ignorowali. Uważamy, że projekty reformy nie powinny znajdować oparcia w demagogicznej propagandzie, ale w uczciwej debacie nad wadami i zaletami proponowanych zmian. Dlatego zgłosiliśmy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie gotowość udziału w konsultacjach projektów, które ma upublicznić z końcem września bieżącego roku.”
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 20 lis 2017, 01:03

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 5/2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża głębokie zaniepokojenie projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszonym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W naszej ocenie projekt ten, nawiązując do programu aktualnie rządzącej partii politycznej, zawiera rozwiązania prowadzące do naruszenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności władzy sądowniczej. Dopuszczając do orzekania w Sądzie Najwyższym ławników, projekt nie tylko obniża rangę tego sądu, ale też wprost zrywa z rozdziałem Kościoła od Państwa, dopuszczając do roli ławnika osoby duchowne. Urząd „Rzecznika sprawiedliwości społecznej” pozostaje nieznany ani Konstytucji, ani też żadnej innej ustawie i wydaje się zbędnie konkurować z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i innymi istniejącymi już w tym zakresie instytucjami. Wyrażamy także opinię, że przewidziana w projekcie odpowiedzialność materialna sędziów za wydanie nawet nieprawomocnego orzeczenia, które może być uznane przez sąd dyscyplinarny za wadliwe, w sposób nieunikniony będzie miała skutek paraliżujący dla niezawisłego orzekania - rozwiązanie to spowoduje, że sędziowie, zamiast wymierzać sprawiedliwość zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie i według swego sumienia, będą zmuszeni w pierwszej kolejności uwzględniać orzecznictwo sądów dyscyplinarnych i do linii tego orzecznictwa dostosowywać swoje wyroki. Wyrok wydany w warunkach pełnej niezawisłości, który nie zyska aprobaty władzy wykonawczej i ustawodawczej, spowoduje, że sędzia sam stworzy możliwość, aby w łatwy sposób zostać usuniętym z zawodu – dość wskazać, że to właśnie politycy mają uzyskać pełny wpływ na obsadę Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stoi na stanowisku, że zgłoszony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego projekt ustawy prowadzi do obniżenia rangi zawodu sędziego, jak i pozycji ustrojowej władzy sądowniczej jako władzy państwowej, niezależnej od innych władz. Projekt ten spowoduje też, że sędziowie, zwłaszcza orzekający w I instancji, staną się łatwym celem potencjalnych ataków zarówno niezadowolonych z wyroku stron, jak i władzy politycznej. Od Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – członka Krajowej Rady Sądownictwa oczekujemy inicjatyw umacniających niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziowską, w szczególności zaś rozwiązań, gwarantujących wolność sędziów od jakichkolwiek nacisków zgodnie z wcześniej składanymi przez Nią deklaracjami, także tymi dotyczącymi współdziałania sędziów w obronie wartości państwa prawa. Wyrażamy także przekonanie, że projekt tak doniosłej ustrojowo ustawy winien być poddany przed jego zgłoszeniem szerokim konsultacjom społecznym, w tym także ze środowiskiem sędziowskim. Konsultacji takich w tym wypadku zabrakło, a sam projekt został zgłoszony w sposób równie zaskakujący, jak ma to miejsce w wypadku działań Ministerstwa Sprawiedliwości.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 21 lis 2017, 21:31

Komunikat Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 15.11.2017 roku.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o rozważenie podjęcia stosownej uchwały w oparciu o przedstawiony poniżej dokument pod nazwą: ,,Dobre Praktyki Nadzorcze”, opracowany w ramach działań podjętych przez uczestników Forum Współpracy Sędziów.

DOBRE PRAKTYKI NADZORCZE (TEZY)

Teza 1.

Sędzia powinien wykonywać swoje obowiązki w zakresie administracji sądowej sumiennie, mając na uwadze autorytet urzędu sędziego i dobro wymiaru sprawiedliwości.

Teza 2.

Sędzia wykonujący funkcje zwierzchnie w sądownictwie powinien troszczyć się o sprawy organizacyjne w sposób umożliwiający osiągniecie najlepszych rezultatów w pracy przy respektowaniu zasady niezawisłości sędziowskiej.

Teza 3.

Sędzia taki ma obowiązek zbadania każdej informacji o wystąpieniu okoliczności, które mogą zagrozić niezawisłemu sprawowaniu urzędu oraz poinformowania o zgłoszeniu i poczynionych ustaleniach Krajowej Rady Sądownictwa. Z treścią informacji przekazanej Krajowej Radzie Sądownictwa powinien zostać zapoznany także sędzia, który zgłosił wyżej wymienione okoliczności.

Teza 4.

Sędzia wykonujący funkcje zwierzchnie w sądownictwie powinien:
- dążyć do sprawnego wykonywania obowiązków przez sędziów i pozostałych podlegających mu pracowników,
- dbać o przyjazną atmosferę oraz kulturę pracy, z poszanowaniem godności pracowników,
- przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu,
- unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego bezstronności i obiektywizmu,
- jawnie podejmować decyzje personalne i opierać je na obiektywnych kryteriach, a motywy tych decyzji przedstawiać zainteresowanym osobom.

Teza 5.

Delegowanie na inne osoby obowiązków związanych z pełnioną funkcją zwierzchnią powinno być poprzedzone uzyskaniem ich zgody. Jest to dopuszczalne o tyle, o ile nie wpłynie niekorzystnie na wykonywanie podstawowych obowiązków tych osób, w szczególności orzeczniczych.

Teza 6.

Zwierzchnik powinien dbać o sprawiedliwe obciążenie pracą sędziów i pozostałych pracowników w podlegającej mu jednostce, przy respektowaniu prawa do wypoczynku gwarantowanego normami prawa pracy.

Teza 7.

Podstawą rozwiązywania problemów i konfliktów w danej jednostce sądownictwa powinien być dialog oparty na wzajemnym zaufaniu, szacunku dla swoich obowiązków i obciążenia pracą, uwzględniający indywidualne podejście do sędziego i pracownika. Decyzje w indywidualnych sprawach należy podejmować po uprzednim wysłuchaniu osób, których dotyczą.

Teza 8.

Sędzia wykonujący funkcje zwierzchnie w sądownictwie powinien szczególną wagę przywiązywać do zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy sędziów i pracowników podlegającej mu jednostki. W przypadku stwierdzenia działań noszących znamiona przestępstwa jest on zobowiązany powiadomić organy ścigania.

Teza 9.

Zwierzchnik powinien zadbać o zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym skutkami pracy w warunkach stresogennych oraz traumatycznymi wydarzeniami związanymi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Teza 10.

Sędziemu wykonującemu funkcje zwierzchnie w sądownictwie nie wolno zawierać umów skutkujących obejściem prawa, ani tolerować w miejscu pracy zachowań naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Teza 11.

Sędzia kierujący daną jednostką sądownictwa powinien zapewnić wsparcie sędziom prowadzącym sprawy budzące zainteresowanie mediów, w szczególności w razie tzw. kryzysu medialnego. Powinnością zwierzchnika jest zapewnienie orzecznikowi możliwie dogodnych warunków do efektywnego prowadzenia i rozstrzygnięcia takiej sprawy. Powinien on zadbać o przygotowanie planu działania na wypadek takiego kryzysu, powołanie zespołu kryzysowego, ze ściśle określonym podziałem zadań. W każdej jednostce powinna być wyznaczona odpowiednio przygotowana osoba do kontaktów z mediami, zdolna do wyjaśnienia w przystępny sposób zasad procedowania i motywów wydawanych orzeczeń. Nieprawdziwe informacje, zwłaszcza godzące w dobre imię sędziego lub innych pracowników sądu, powinny być prostowane.

Teza 12.

Sędzia pełniący funkcje zwierzchnie nie może udzielać wytycznych co do priorytetowego podejmowania czynności w sprawach monitowanych telefonicznie lub pisemnie, ani obejmować takich spraw nadzorem, o ile takie działania nie są konieczne z uwagi na zapewnienie prawidłowego toku postępowania.

Teza 13.

Nadzór administracyjny powinien być sprawowany w sposób wyważony, tak aby nie wkraczał w sferę niezawisłości sędziowskiej, w szczególności czynności nadzoru nie mogą zmierzać do wpływania na sposób procedowania, rozpoznania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Zarządzenia mające na celu poprawę sprawności postępowania nie mogą być połączone z poleceniem, czy chociażby z sugerowaniem sposobu załatwienia sprawy, ani też rodzaju i treści konkretnych czynności procesowych.
Dokonując oceny sprawności postępowania osoba sprawująca nadzór nie powinna dokonywać oceny stosowania przez sędziego przepisów prawa procesowego i materialnego, a zwłaszcza przy rozbieżności w orzecznictwie, w zaleceniach nadzorczych nie powinno się narzucać jako wyłącznie prawidłowej takiej wykładni przepisu, którą preferuje nadzorca.

Teza 14.

Działania nadzorcze powinny stanowić reakcję na stwierdzone nieprawidłowości, nakierowane na efektywne podejmowanie czynności procesowych zmierzających do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Nie mogą one zawierać poleceń pozorowanych. Wydawane zarządzenia nadzorcze powinny być realne do wykonania przez sędziego, biorąc pod uwagę warunki jego pracy, w szczególności wielkość referatu i aktualne obciążenie obowiązkami orzeczniczymi. W razie wątpliwości osoba wykonująca czynności nadzorcze winna ustalić realny termin wykonania czynności w sprawie wspólnie z sędzią sprawozdawcą.
Sędzia nie powinien być obarczany obowiązkiem sporządzania sprawozdań z czynności, których ustalenie jest możliwe na podstawie analizy akt sprawy. Za niedopuszczalną należy uznać praktykę przygotowania przez sędziów materiałów do sprawozdań służących sprawowaniu nadzoru przez przełożonych.

Teza 15.

Nadzór administracyjny nie może dążyć do zapewnia sprawności postępowania kosztem jakości orzecznictwa. Działania nadzorcze powinny unikać wszelkiego ryzyka wywierania negatywnego wpływu na jakość orzekania.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 19 gru 2017, 15:42

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 6/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym

Przy powołaniu na stanowisko sędziego składaliśmy ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według roty:
„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
Przyjęte przez Sejm i Senat i przedłożone Panu Prezydentowi do podpisu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, w wielu rozwiązaniach sprzeczne z Konstytucją, burzą ustawowe gwarancje niezawisłości sędziów i niezależności sądów, co może prowadzić do tego, że obywatel może zostać pozbawiony prawa do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.
Jako sędziowie, członkowie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów zapewniamy, że niezależnie od decyzji Pana Prezydenta w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, zawsze będziemy respektować wszystkie wartości wymienione w rocie złożonego przez nas ślubowania.
Pamiętamy wypowiadane przez Pana Prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym słowa przysięgi:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" i dodanie "Tak mi dopomóż Bóg".
Chcielibyśmy, aby w tak ważnym dla Rzeczypospolitej czasie, Pan Prezydent, znalazł siłę i dochował wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym zdaniem, dobro Ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli nakazują zawetowanie wadliwych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ponad tymi wartościami nie może stać dobro jednej grupy obywateli, ani żadna umowa polityczna.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 06 sty 2018, 10:56

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 1 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany pkt 8 Deklaracji FWS
Punkt 8 deklaracji otrzymuje następujące brzmienie:
Prace FWS organizuje Stałe Prezydium wybrane w głosowaniu tajnym spośród uczestników FWS na dwa lata, które liczy do 15 osób. Stałe Prezydium wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego i dwóch zastępców.
Stałe Prezydium wypowiada się w formie uchwały, chyba że za wystarczające uzna wydanie komunikatu. Tryb podejmowania uchwał i wydawania komunikatów oraz podział obowiązków określa regulamin uchwalony przez Prezydium bezwzględną większością głosów.
Stałe Prezydium może podejmować działania na zewnątrz forum internetowego, gdy uzna to za konieczne. Wypowiadając się na zewnątrz, prezydium czyni to we własnym imieniu.
Uzupełnienie składu Prezydium następuje poprzez wybór dokonany w głosowaniu tajnym spośród uczestników FWS na najbliższym zjeździe. Do czasu wyłonienia nowego kandydata Prezydium działa w dotychczasowym składzie.
Stałe Prezydium stwierdza utratę statusu uczestnika FWS po uzyskaniu stosownych informacji od danej osoby lub sędziów właściwego sądu albo braku odpowiedzi z ich strony w zakreślonym terminie.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 06 sty 2018, 10:57

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian dotyczących punktu 9 Deklaracji FWS.
Punkt 9 Deklaracji FWS otrzymuje brzmienie:
FWS powołuje Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest przyjmowanie informacji i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zespół liczy do 11 osób, wybranych spośród członków FWS. Członkami Zespołu Interwencyjnego mogą być także sędziowie w stanie spoczynku.
Zespół działa na wniosek osób zainteresowanych, przyjmując informacje o przypadkach zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, jak również może działać z urzędu w celu uzyskania niezbędnych informacji w razie dostrzeżenia takiego zagrożenia. W sprawach zgłoszonych lub zaobserwowanych zagrożeń Zespół może podejmować uchwały. Tryb podejmowania uchwał, zasady dotyczące kontaktów z osobami zainteresowanymi i działań w celu uzyskania niezbędnych informacji oraz podział obowiązków w Zespole określa regulamin uchwalony przez Zespół bezwzględną większością głosów.
Uchwały Zespołu podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu na forum internetowym FWS: w dziale ogólnym oraz w dziale dla mediów. Uchwały mogą być przesyłane, jeśli Zespół tak zadecyduje, do stowarzyszeń sędziowskich oraz innych organizacji i instytucji, których cele i zadania to umacnianie praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
W razie wystąpienia w składzie Zespołu wakatu uzupełnienie składu następuje analogicznie do uzupełnienia składu Prezydium.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ