Dla mediów

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 09 lip 2019, 08:46

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019 r.

W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej informacjami dotyczącymi nieformalnych spotkań towarzyskich, jakie cyklicznie odbywają lider największego ugrupowania parlamentarnego, Prezes Rady Ministrów oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Stałe Prezydium FWS pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji R.P. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Ponieważ do tej pory nie został opublikowany uchwalony prawdopodobnie w 2017 r. Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w odniesieniu do spotkań towarzyskich sędziów TK z prominentnymi politykami można odwołać się do § 3a Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, w którym jasno i dobitnie wskazano, że „sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego”.
Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów uważa więc za absolutnie niedopuszczalne inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami mającymi istotny wpływ na działalność władzy wykonawczej lub ustawodawczej przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przez osobę pełniącą funkcję jej Prezesa. Istnienie takich nieformalnych kontaktów wywołuje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danego sędziego, podważa autorytet Trybunału oraz jego zdolność do wypełniania przypisanej mu konstytucyjnej roli.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 14 lip 2019, 00:00

Resolution of the Permanent Presidium of the Forum of Judges' Cooperation (FJC) 08/07/2019

Regarding the latest information about informal social events that are regularly held by the leader of the parliamentary majority, the Prime Minister and the President of the Constitutional Tribunal, which have appeared in the public sphere, the Permanent Presidium of the FJC reminds that according to art. 195 § 3 of the Constitution of the Republic of Poland judges of the Constitutional Tribunal may not belong to a political party, a trade union or perform public activities incompatible with the principles of independence of courts and independence of judges.
Due to the fact that the Code of Ethics of the Judges of the Constitutional Tribunal (which was probably adopted in 2017) has not been published yet while referring to relation informal and social meetings of judges of the Constitutional Tribunal with prominent politicians, § 3a of the Code of Professional Ethics of Judges should be considered. In this regulation it is clearly and emphatically indicated that "a judge should avoid all kinds of personal contacts and economic relationships with natural persons, legal persons and other entities, and avoid taking actions in the private, professional and public spheres that could create a conflict of interest and thus negatively affect the perception of the judge as a person impartial and undermine confidence in the office of the judge.
"The Permanent Presidium of the Forum of Judges' Cooperation therefore considers it absolutely unacceptable to initiate and maintain social contacts with politicians who have a significant influence on the executive or legislative branch by any judge of the Constitutional Tribunal, and in particular by the person acting as its President. The existence of such informal contacts raises reasonable doubts as to the impartiality of a such judge, undermines the authority of the Tribunal and its ability to fulfil the constitutional role assigned to it.


https://www.iustitia.pl/en/activity/inf ... 08-07-2019
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 02 sie 2019, 07:18

Uchwała Nr 3/19 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 31 lipca 2019 r.

Protest

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych protestuje przeciwko nierespektowaniu i niewykonywaniu przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 484/18 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK akt 4282/18, z których wynika obowiązek Szefa Kancelarii Sejmu udostępnienia wykazów sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

W obu wyrokach Sądy prawomocnie przesądziły, że ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na ochronę danych osobowych oraz na prywatność osoby fizycznej w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych. Tym samym „udostępnienie wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pełnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien podlegać udostęp-nieniu”. Obowiązku wykonania prawomocnego wyroku sądowego, który z mocy prawa wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe (art. 170 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), nie może uchylić jakakolwiek decyzja lub postanowienie organu administracji, w tym także Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W demokratycznym państwie prawnym nie może być zgody ani milczącej akceptacji dla łamania obowiązującego porządku prawnego, tym bardziej, gdy chodzi o organ władzy państwowej, jakim jest Kancelaria Sejmu, na którym spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądowych prowadzi w konsekwencji do anarchizacji życia publicznego i podważa jeden z fundamentów konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, który opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 25 sie 2019, 22:31

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej kampanii szkalowania sędziów przez osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości

Działając w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przypominając okoliczności, w jakich w kwietniu 2017 roku powołano do życia FWS jako platformę współpracy sędziów, mającą być reprezentacją wszystkich sędziów w obliczu zagrożenia zlikwidowaniem samorządu sędziowskiego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, po dwóch latach funkcjonowania zmian, stwierdzając, że obawy te okazały się słuszne, Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny FWS wyraża największy niepokój i sprzeciw, w obliczu ostatnich publikacji medialnych, z których wynika, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości działała nadzorowana przez wysokiego urzędnika państwowego w osobie wiceministra sprawiedliwości grupa osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, która podjęła szeroko zorganizowaną, długofalową akcję szkalowania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania ich dóbr osobistych, nękania, wykorzystując do tego dane osobowe sędziów oraz dokumenty urzędowe.
Oczekujemy, że osoby, których publikacje te dotyczą, w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości ustąpią nie tylko z zajmowanych funkcji, ale i z urzędu. Uważamy, iż w razie potwierdzenia tych zarzutów, niezależnie od odpowiedzialności karnej, zachowania takie godzą w urząd sędziego i pozbawiają takie osoby przymiotu nieskazitelnego charakteru, a tym samym legitymacji do dalszego wykonywania urzędu.
Domagamy się przeprowadzenia natychmiastowego i rzetelnego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec tych osób, wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder. Domagamy się, by czynności te zostały powierzone niezależnym od Ministra Sprawiedliwości rzecznikom dyscyplinarnym.
Domagamy się natychmiastowego zawieszenia tych osób w wykonywaniu funkcji orzeczniczych, gdyż osoby, na których ciążą takie zarzuty, nie powinny sprawować wymiaru sprawiedliwości i zajmować się sprawami obywateli.
Apelujemy również do Zgromadzeń i Zebrań Sędziów, by zajęły stanowisko w tej jakże ważnej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości kwestii. Żaden sędzia bowiem nie powinien pozostać obojętny na to, co się wydarzyło. Sędziowie powinni jednym głosem wyrazić swój sprzeciw wobec takich postaw, nadużywania i wykorzystania urzędu sędziowskiego do realizacji nie tylko prywatnych interesów i osiągania korzyści, ale i godzących w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
W stanie sędziowskim dla takich osób nie powinno być miejsca.
Wymiar sprawiedliwości został już dotkliwie osłabiony przez krzywdzącą kampanię billboardową z 2018 roku, liczne szkalujące wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej, a także ustawodawczej. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że wymiar sprawiedliwości osłabiany był również od wewnątrz przez zorganizowaną akcję szkalującą dobre imię indywidualnych sędziów, a także naruszającą ich prywatność.
Przyłączamy się do apelu Zarządu Stowarzyszenia Iustitia z dnia 21 sierpnia 2019 roku oraz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 22 sierpnia 2019 roku i do zawartych tam postulatów.
Jednocześnie zauważamy stanowisko zajęte w dniu 22 sierpnia 2019 roku przez prezydium organu wykonującego kompetencje KRS, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby objęte przywołanymi publikacjami medialnymi.
Zajęcie przez ten organ stanowiska co do rezygnacji z ubiegania się o urząd sędziego SN czy z mandatu członka KRS uważamy nie tylko za spóźnione, ale i niepełne - w sytuacji, gdy o awans do sądów wyższego stopnia ubiegają się i ubiegali również inni członkowie tego organu, członkowie ich rodzin czy z nimi związane.
W dalszym ciągu nie zostały ujawnione listy poparcia kandydatów na członków do Krajowej Rady Sądownictwa, co powoduje wątpliwości co do prawidłowości powołania składu części sędziowskiej KRS nie tylko natury konstytucyjnej, ale i formalnej.
Domagamy się, by organ pełniący funkcje KRS powstrzymał się od dalszych czynności, w szczególności wstrzymał procedury nominacyjne do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, w tym co do tego, czy w ramach działalności grupy KASTA na komunikatorze WhatsApp ustalane były także kwestie awansów do sądów, w tym Sądu Najwyższego, a także do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądów co do statusu organu pełniącego funkcje KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do którego w najbliższym czasie planowano rozpocząć konkurs.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 02 sty 2020, 00:09

W imieniu Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów zawiadamiam o zwołaniu III Zjazdu FWS na podstawie pkt 10 ,,Deklaracji uczestników Forum Współpracy Sędziów”.
Zjazd odbędzie się w sobotę dnia 11 stycznia 2020 roku w Warszawie, w gmachu Sądu Najwyższego, w godzinach od 9.00 do 15.00.
Stałe Prezydium proponuje przyjęcie następującego porządku obrad:
- sprawozdanie z działalności Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego,
- głosowanie nad absolutorium,
- wybory członków Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego na nową kadencję,
- dyskusja nad zasadami i formami dalszej działalności FWS,
- podjęcie uchwał w sprawie aktualnych problemów władzy sądowniczej.
Z poważaniem
Krzysztof Romuald Kozłowski – członek Stałego Prezydium odpowiedzialny za sprawy organizacyjne.
forumfws.eu

Krzysztof Kozłowski
Posty: 313
Rejestracja: 19 cze 2017, 10:08
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Krzysztof Kozłowski » 13 sty 2020, 20:33

Uchwała numer 2
Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie tak zwanej ustawy kagańcowej.

"Forum Współpracy Sędziów, kierując się troską o wspólne dobro wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, wyraża negatywną ocenę ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, określanej potocznie mianem „ustawy kagańcowej” i stwierdza, iż przepisy tej ustawy zmierzają do dalszego scentralizowania w jednym ośrodku decyzyjnym wszelkich atrybutów władzy państwowej - ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej, co pozostaje w niezgodzie z przewidzianą art. 10 ust.
1 Konstytucji zasadą podziału i równowagi tych trzech władz. Unormowania zawarte w tym akcie prawnym:
- mają uniemożliwić zabieranie głosu przez sędziów w sprawach dotyczących zagrożeń dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, pozbawiając środowisko sędziowskie - poza nieliczną grupą sędziów powiązanych z aktualną władzą polityczną,
- jakiegokolwiek realnego wpływu na proces sędziowskich nominacji,
- wprowadzają zakazy orzekania przez sądy w sferach takich, jak np. badanie prawidłowej obsady sądu, do czego sądy są obowiązane zgodnie z przepisami kodeksów postępowania cywilnego, karnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz wiążącymi Rzeczpospolitą Polską aktami prawa międzynarodowego stanowiącymi o zagwarantowaniu obywatelom prawa do sprawiedliwego procesu i bezstronnego sądu i ograniczają w tym zakresie możliwość uwzględniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
- rozszerzają instrumentarium represyjne wobec polskich sędziów w sposób mający prowadzić do ich zastraszenia i mogą powodować karanie sędziów za wykonywanie przez nich obowiązków orzeczniczych zgodnie ze złożonym ślubowaniem sędziowskim.

Forum Współpracy Sędziów uznaje regulacje zawarte w tzw. „ustawie kagańcowej” za desperacką próbę rozwiązania problemów, wywołanych działaniami ustawodawczymi i faktycznymi podjętymi przy braku społecznego, demokratycznego mandatu do zmiany obowiązującej, przyjętej
w drodze ogólnonarodowego referendum Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i niedającymi się pogodzić z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z zasadami praworządności oraz trójpodziału i równowagi władz.

Uchwała Nr 3
Forum Współpracy Sędziów
z dnia 11 stycznia 2020 roku
w sprawie działalności Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława W. Radzika naruszającej obowiązujące przepis prawa.

Forum Współpracy Sędziów stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba, Michała Lasotę i Przemysława W. Radzika, polegających na:

1. podejmowaniu czynności wyjaśniających z pominięciem właściwości rzeczowej i miejscowej, a także właściwych rzeczników działających przy sądach okręgowych i apelacyjnych, co stanowi przykład nadużycia uprawnień przez tychże rzeczników,

2. wszczynania postępowań dyscyplinarnych bez uprzedniego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania wyjaśniającego, co stanowi przykład rażącego naruszenia prawa do obrony obwinionego w toku postępowania dyscyplinarnego,

3. przesłuchiwaniu sędziów w charakterze świadków w toku postępowań wyjaśniających dotyczących tych sędziów jako osób podejrzewanych o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, co stanowi przykład instrumentalnego wykorzystania przepisów Kodeksu postępowania karnego stosowanych odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym,
4.prowadzeniu czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, poza zakresem przedmiotowym zdarzenia uzasadniającego ich podjęcie w celu poszukiwaniu dowodów na popełnienie przez sędziego jakiegokolwiek deliktu dyscyplinarnego, co do którego nie istnieje uzasadnione podejrzenie jego popełnienia w chwili podejmowania tychże czynności (tzw. postępowania trałowe), co narusza zasadę legalizmu obowiązującą także w postępowaniu dyscyplinarnym, gdyż rzecznik dyscyplinarny w toku wszczętego postępowania dyscyplinarnego może dokonać tylko takich czynności dowodowych, które dotyczą przewinienia dyscyplinarnego stanowiącego przedmiot tegoż postępowania,

5. kierowaniu do sędziów wezwań do stawiennictwa w charakterze świadków niespełniających elementarnych wymogów art. 129 § 1 k.p.k., który stosuje się w toku postępowania dyscyplinarnego, co stanowi rażące naruszenie przepisów prawa procesowego,

6. publikowaniu przez tychże rzeczników danych z postępowań wyjaśniających dotyczących sędziów, gdyż sprzeciwia się temu wzgląd na dobro i autorytet Wymiaru Sprawiedliwości, a sędzia tak, jak każdy obywatel, korzysta z konstytucyjnego domniemania niewinności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, co nakazuje powściągliwe upublicznianie informacji z prowadzonych postępowań,

7. podejmowaniu czynności wyjaśniających oraz wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących publicznych wypowiedzi sędziów, którzy odważnie krytykują szkodliwe dla Polski zmiany wprowadzone w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości przez obóz obecnie rządzący oraz bronią takich wartości jak niezawisłość sędziowska, niezależność sądów, niezależność prokuratury, czy szerzej bronią praworządności, która jest podstawową i wspólną wartością, na której opiera się system prawny Unii Europejskiej i którą przyjmują bez wyjątku wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty. Działania podejmowane przez rzeczników na tym polu podejmowane wobec sędziów godzą w prawo do wolności wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów, które ma wymiar konstytucyjny (art. 54 ust. 1 Konstytucji), międzynarodowy (art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), wspólnotowy (art. 11 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej),

8. podejmowaniu czynności wyjaśniających oraz wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych za wydawanie orzeczeń, w tym orzeczeń, dotyczących stosowania prawa europejskiego, a także orzeczeń mających na celu wykonanie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 roku dotyczącego kryteriów oceny statusu Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym oraz statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa (neoKRS). Takie działania rzeczników dyscyplinarnych stanowią bezprawną ingerencję w sferę orzeczniczą i stanowią jaskrawy przykład naruszania niezawisłości sędziowskiej.

Opisane powyżej działania Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych mają na celu wywołanie efektu mrożącego w środowisku sędziowskim i tym samym zniechęcenie sędziów do działań w obronie praworządności.

Uchwała numer 4 Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie integracji środowiska sędziowskiego.

Z uwagi na upływ dwuletniej kadencji uczestników, FWS zwraca się do wszystkich sędziów Sądów wymienionych w Deklaracji FWS, o wyłonienie przedstawicieli na nowa kadencję. Jednocześnie zachęca sędziów tych sądów, w których dotychczas nie wybrano uczestników FWS do dokonania wyborów.
FWS jest przejawem zintegrowania środowiska sędziowskiego. Ideą tej formuły jest jak najszersza reprezentacja środowiska w strukturach samorządowych, zwłaszcza w obliczu zmian zmierzających do dalszego ograniczania samorządności sędziów.

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 19 sty 2020, 19:41

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku

Stałe Prezydium FWS, po wypowiedziach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które miały miejsce w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku, stanowczo PROTESTUJE przeciwko dyskryminacji całej grupy zawodowej, jaką stanowią sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej.
DOMAGAMY się od przedstawicieli władzy wykonawczej, tj przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprzestania używania mowy nienawiści skierowanej przeciwko jakiejkolwiek grupie społecznej.
PRZYPOMINAMY, że w naszej historii znane już były przypadki, kiedy politycy, dla doraźnych celów politycznych, wykorzystywali różne grupy społeczne, antagonizując je. Nie chcemy, aby historia ta się powtórzyła.
PAMIĘTAJMY, że sędziowie codziennie wchodzą na salę rozpraw, aby wydawać orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a słowa Prezydenta RP mogą doprowadzić do zwiększenia agresji, której ofiarami będą właśnie sędziowie i ich rodziny.
APELUJEMY o zaprzestanie wypowiedzi szkalujących sędziów, podważających ich dobre imię, naruszających ich godność osobistą, przynależną każdemu człowiekowi. Nie służy to dobru wspólnemu, jakim jest nasza wspólna Ojczyzna.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 19 sty 2020, 19:42

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wszczęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Jarosława Ochockiego

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że wszczęcie czynności wyjaśniających przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosława Ochockiego należy uznać za całkowicie bezpodstawne.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Rzecznik Dyscyplinarny SSP oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowania czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego.
W naszej ocenie opublikowana na portalu społecznościowym wypowiedź sędziego stanowi reakcję na krzywdzące słowa Prezydenta RP dotyczące polskich sędziów i ma charakter krytycznej opinii, do której ma prawo każdy obywatel zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W żadnym wypadku nie wyczerpuje to znamion przestępstwa znieważenia Prezydenta RP, co z pewnością jest wiadome podejmującemu czynności zastępcy Rzecznika.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 21 sty 2020, 20:22

Uchwała nr 3
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami (tzw. listami poparcia) pozostającymi w dyspozycji Kancelarii Sejmu

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów WSKAZUJE, że działania podejmowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie stanowią nieprzewidzianą przepisami prawa jawną ingerencję w czynności orzecznicze sądu i prawo obywatela do sądu.
Prezes Sądu jest organem powołanym WYŁĄCZNIE do wykonywania czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nad sądem, którym zarządza. NIE MA PRAWA podejmowania decyzji, które wpływają, utrudniają, bądź uniemożliwiają wykonywanie przez sędziów czynności orzeczniczych, w tym wypadku zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku.
UWAŻAMY za niedopuszczalne, w świetle obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwienie zapoznania się przez Sędziego Pawła Juszczyszyna z dokumentami pozostającymi do dyspozycji Kancelarii Sejmu tj. tzw. listami poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. PRZYPOMINAMY, że w sprawie jawności list poparcia zapadł prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle którego nazwiska znajdujące się na ww. listach są jawne, a wyrok ten podlega wykonaniu.
ALARMUJEMY, że tego rodzaju sytuacja nie zdarzyła się w dotychczasowej praktyce i historii sądów powszechnych i stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa prawnego obywateli, których prawo do sądu może być w ten sposób ograniczane poprzez wpływanie na decyzje procesowe Sądów przez Prezesów Sądów, którzy są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości.
Doszło do sytuacji, w której organy władzy publicznej, powoływane przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, uniemożliwiają sądom wykonywanie władzy sądowniczej. Prowadzi to do naruszenia konstytucyjnych zasad równowagi władz i ich odrębności.
forumfws.eu

Bartłomiej Starosta
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lip 2017, 13:47
Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kontakt:

Re: Dla mediów

Post autor: Bartłomiej Starosta » 30 sty 2020, 09:01

UCHWAŁA
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 4 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wezwania do rezygnacji członków organu sprawującego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wskazuje, że w świetle uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., jak również wielu uchwał zgromadzeń i zebrań sędziów, organ aktualnie sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie jest niezależny od polityków i jako taki, nie wypełnia konstytucyjnych obowiązków: stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Działania sędziów-członków tego organu przyczyniły się do powstania obecnego chaosu prawnego i w związku z tym wzywamy ich do rezygnacji z pełnionych funkcji.
Dziś już mamy potwierdzenie, że zasiadają oni w tym organie tylko dzięki zgłoszeniu i aprobacie jednej partii politycznej. Natomiast dalszej ich działalności sprzeciwia się nie tylko większość środowiska prawniczego, ale co ważniejsze, również znaczna część społeczeństwa.
Tych opinii nie wolno lekceważyć. Teraz jest ostatni moment, by zachować się tak, jak przystało na sędziego i nie sprzeniewierzać się rocie ślubowania sędziowskiego.

UCHWAŁA
Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 5 z dnia 29 stycznia 2020 r. - apel do kandydatów na stanowiska sędziowskie o rezygnację z kandydowania i niedopuszczenia do przeprowadzenia konkursu przez organ sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów apeluje do kandydatów na stanowiska sędziowskie w ramach aktualnie toczących się procedur konkursowych o rezygnację z kandydowania i niedopuszczenie do przeprowadzenia konkursu przez organ sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa.
Wskazujemy, że w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., organ ten nie jest organem niezależnym, a jego decyzje będą podważane. Uczestniczenie w takiej procedurze nie da się pogodzić z zasadą niezawisłości sędziowskiej.
Jednocześnie podnosimy, że zgodnie z art. 58 § 2 i 4 u.s.p. kandydatury są przedstawiane Krajowej Radzie Sądownictwa po zaopiniowaniu przez zgromadzenia sędziów. W Państwa przypadku zgromadzenia podjęły decyzję o czasowym odroczeniu opiniowania. Musicie zatem mieć świadomość, że dalsze uczestnictwo w tych konkursach, bez opinii zgromadzeń, jest świadomym godzeniem się na złamanie ustawy o ustroju sądów powszechnych, co nie przystoi sędziemu.
Dlatego apelujemy do Państwa o czasowe wstrzymanie się od uczestnictwa w konkursach obarczonych takimi wadami.
forumfws.eu

ODPOWIEDZ