Forum internetowe FWS - Rejestracja

Rejestrując się na witrynie „Forum internetowe FWS”, zwanej dalej „my”, ”nas”, „nasza”, „Forum internetowe FWS”, „https://fws.iustitia.pl”, akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”. Administracja witryny „Forum internetowe FWS” ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu. Korzystanie z witryny „Forum internetowe FWS” po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Regulamin forum internetowego FWS

A. Zagadnienia prawnoorganizacyjne:

1. Forum Internetowe działa w oparciu o założenia i cele zawarte w Deklaracji Forum Współpracy Sędziów uchwalonej w Warszawie w dniu 10 czerwca 2017 roku.
2. Forum Internetowe jest stale dostępnym dla użytkowników narzędziem komunikacyjnym i platformą dyskusji.
3. Organizatorami Forum Internetowego w aspekcie technicznym są osoby wyznaczone przez Zarząd SSP Iustitia.
4. Forum Internetowe dostępne będzie dla uczestników, którymi są:
a) delegaci do FWS wybrani w Sądach w wyborach dnia 20 kwietnia 2017 roku;
b) delegaci do FWS wybrani w Sądach w toku rozpoczętej kadencji uczestników FWS;
c) prezesi i wiceprezesi zarządów stowarzyszeń sędziowskich realizujących inicjatywę Forum Współpracy Sędziów;
d) osoby upoważnione przez zarządy stowarzyszeń sędziowskich, o których mowa w ppkt c) – po jednej ze strony każdego ze stowarzyszeń.

5. Regulamin Forum Internetowego jest opracowany a następnie przyjęty uchwałą Stałego Prezydium FWS.
6. Stałe Prezydium wyznaczy osobę spośród swojego składu, która będzie zajmować się funkcjonowaniem Forum Internetowego i współadministrowaniem nim.
7. Administrator i moderatorzy Forum Internetowego mają uprawnienie do wykluczenia, na czas określony, uczestnika z obecności i publikacji na Forum Internetowym w przypadku istotnego naruszenia jego regulaminu. Wykluczenie następuje gdy pomimo jednokrotnego upomnienia istotne naruszenie się powtórzy. Odwołanie od tej decyzji będzie można przedstawić Stałemu Prezydium FWS.

8. Wpis nie może zawierać treści:
a) sprzecznych z polskim prawem oraz prawem międzynarodowym,
b) sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych,
c) naruszających prawa innych osób, w szczególności szerzących nienawiść rasową, etniczną, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste,
d) naruszających zasady współżycia społecznego oraz zasady dobrego wychowania,
e) zawierających dane osobowe i kontaktowe innych użytkowników, poza danymi widocznymi w profilu użytkownika,
f) reklamowych lub stanowiących reklamę ukrytą,
g) zawierających wiadomości przesyłanych łańcuszkowo,
h) tekstów, grafik, zdjęć itp., pochodzących od innych osób mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych chyba, że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
i) zawierających linki do stron ze złośliwym oprogramowaniem.
9. Wgląd w działanie Forum Internetowego będzie miał wyznaczony członek Zarządu SSP Iustitia. Stowarzyszenia sędziowskie realizujące inicjatywę FWS mogą również wyznaczyć po jednej takiej osobie.

B. Zagadnienia funkcjonalne:

10. Wejście na Forum Internetowe FWS następuje przez stronę internetową SSP Iustitia.
11. Każdorazowe wejście na Forum Internetowe przez użytkownika poprzedzone będzie logowaniem, którego składnikiem będzie imię i nazwisko użytkownika oraz jego osobiste, ustalone przez niego hasło dostępu.
12. Imię, nazwisko i sąd macierzysty będą widoczne zawsze przy każdym wpisie uczestnika na forum.
13. Zgłaszający się o udzielenie dostępu do Forum Internetowego będzie zobowiązany do jednorazowej rejestracji, poprzez podanie:
a) imienia i nazwiska,
b) sądu, w którym orzeka,
c) adresu mailowego, identycznego z tym wskazanym w zgłoszeniu swojego udziału w spotkaniu w KRS-ie dnia 10 czerwca 2017 roku, a w razie zmiany, podanie nowego adresu po telefonicznej weryfikacji i identyfikacji osoby uczestnika,
d) adresu mailowego jeśli jest to osoba, która zgłosiła się na powyższe spotkanie lecz nie podała swojego mailowego adresu;
e) w przypadku osób, które nie spełniają wymogów z punktu 13 litera ,,c” i ,,d”, wskazanie daty wybrania na uczestnika FWS w sądzie macierzystym oraz nadesłanie przy zgłoszeniu skanu dokumentu potwierdzającego wybór.
14. Zgłaszający się o dostęp do Forum Internetowego będzie zobowiązany do zapoznania się i akceptacji regulaminu Forum, co stanowić będzie warunek udzielenia dostępu. Brak powyższych czynności będzie upoważniał administratora Forum do zawieszenia dostępu użytkownika.
15. Organizatorzy Forum Internetowego udzielą zgłaszającemu się dostępu w ciągu 48 godzin od przyjęcia jego zgłoszenia, w wyjątkowych wypadkach termin może zostać przedłużony.
16. Forum obejmować będzie trzy działy:
a) Dział Ogólny - dostępny dla wszystkich osób wymienionych w pkt 4;
b) Dział Stałego Prezydium FWS – w pełni dostępny tylko dla jego członków oraz osób wyznaczonych przez stowarzyszenia sędziowskie, o których mowa w pkt 9, a wpisy w tym dziale będą też widoczne dla osób mających pełny dostęp do Działu Zespołu Interwencyjnego;
c) Dział Zespołu Interwencyjnego – w pełni dostępny tylko dla członków tego Zespołu oraz osób wyznaczonych przez stowarzyszenia sędziowskie, o których mowa w pkt 9, a wpisy w tym dziale będą też widoczne dla osób mających pełny dostęp do działu Stałego Prezydium;
d) Dział Informacyjny - widoczny publicznie w którym wpisy umieszczać będzie osoba wymieniona w punkcie 6 regulaminu, po akceptacji Przewodniczącego lub zastępcy.
17. Każdy użytkownik będzie miał uprawnienie do zakładania na Forum nowych tematów, umieszczania, zmieniania i usuwania własnych wpisów (postów) w czasie 10 minut od ich umieszczenia na forum oraz dodawania załączników do własnych wpisów (postów).
18. Każdy użytkownik będzie posiadał skrzynkę do wiadomości kierowanych indywidualnie do niego.
19. Administrator wyznaczony ze strony organizatorów posiada uprawnienia moderatora dla wszystkich działów.
20. Moderatorów w poszczególnych działach wyznacza administrator na wniosek stowarzyszeń o których mowa w pkt 4 litera ,,c”.